Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Arhiva 2015. godina

Javne nabavke u 2015. godini

Javna nabavka za održavanje i servisiranje medicinske opreme video nadzora, ambijentalnog ozvučenja i poziva pacijenata sa rezervnim delovima

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Javna nabavka licenciranog softvera Windows 10 Profesional, Office 2016 Home & Business

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Javna nabavka usluga održavanja i servisiranja Elektroagregat DEA 40 KVA i DEA 30 KVA SDMO sa ugradnim materijalom

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o produženju roka

Javna nabavka usluga održavanja i servisiranja klima komora i ventilacionih sistema sa ugradnim materijalom

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Odgovor na pitanje

Javna nabavka usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Javna nabavka (rendgen cev)

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Ispravka konkursne dokumentacije

Javna nabavka usluga po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Javna nabavka usluga pranja, sušenja i peglanja veša

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Javna nabavka usluga tekućih popravki i održavanja medicinske opreme

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Javna nabavka lekova sa B liste po partijama

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Izmena konkursne dokumentacije

Javna nabavka usluge dostavljanja pripremljenih obroka

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Javna nabavka aparata za anesteziju

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Javna nabavka usluga tekućih popravki i održavanja medicinske opreme CT Simulator – LightSpeed RT 4

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Javna nabavka usluga tekućih popravki i održavanja medicinske opreme – Laminarne komore

Konkursna dokumentacija

Poziv za davanje ponuda

Javna nabavka usluga servisiranja i održavanja medicinskih  aparata  po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka medicinskog inventara po partijama

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Javna nabavka sitnog inventara po partijama 01

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Odgovor na postavljeno pitanje

Javna nabavka usluga održavanja i servisiranja frižidera , zamrzivača i rashladnih vitrina

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Javna nabavka lekova po partijama

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Javna nabavka usluga servisiranja i održavanja medicinskog aparata VARIAN 6

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Javna nabavka potrošnog tehničkog materijala po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga reciklaže i remontovanja toner kaseta

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Javna nabavka podloga za hemokulturu

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka sijalica 22.8V 75W

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka dobara – medicinski potrosni materijal po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga tekućih  popravki i održavanja medicinske opreme po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga održavanja računarske mreže u Institutu

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka dodatne opreme za aparat za plazma sterilizaciju

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka rezervnih delova za linearni akcelerator Elekta (Elekta 1)

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga tekućih  popravki i održavanje medicinske opreme

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluge skladištenja nove i već uskladištene medicinske i nemedicinske dokumentacije i histopatoloških preparata

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluge održavanja i čišćenje kanalizavcione mreže i seperatora masti

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga tekućih popravki i održavanja medicinske opreme po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o produženju roka za dostavljanje ponuda

Javna nabavka materijala za sterilizaciju po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka antivirusnih licenci

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga održavanja i servisiranja opreme za ugostiteljstvo i domaćinstvo po partijama

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Javna nabavka usluga održavanja i servisiranja elektro instalacija i podrazvoda S44

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga tekućih popravki i održavanja tenziometara i stetoskopa

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga čišćenja ventilacionih kanala klimatizacije i ventilacije sa ugradnim materijalom

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga održavanja i servisiranja lampe za sterilizaciju vazduha 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka tehničkih gasova

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka potrošnog materijala za aparate po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmene konkursne dokumentacije

Javna nabavka reagenasa i antitela za patologiju

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka dobara hirurške rukavice sterilne sa talkom I

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Javna nabavka usluga održavanja i servisiranja po partijama (olovna i klizna senzorska vrata)

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odluka o produženju roka za podnošenje ponuda

Javna nabavka dobara hirurške rukavice sterilne sa talkom

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Javna nabavka usluga po partijama – tekuće popravke i održavanje medicinske opreme VI

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga  tekuće  popravke i održavanje medicinske opreme po partijama V

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga  tekuće  popravke i održavanje medicinske opreme IV

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga po partijama – tekuće popravke i održavanje medicinske opreme

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka reagenasa za određivanje tireoglobulina

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga  tekuće  popravke i održavanje medicinske opreme po partijama II

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga  tekuće  popravke i održavanje medicinske opreme po partijama III

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka – hemikalije i medicinski potrošni materijal za naučne pprojekte 41026 i 175068

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga po partijama – tekuće popravke i održavanje medicinske opreme sterilizatora

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluge za tekuće popravke i održavanje hematoloških analizatora, aparata za koagulaciju i aparata Innoven Jouan po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka po partijama – tekuće popravke i održavanje medicinske opreme 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluge održavanja liftova sa ugradnim materijalom

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka dobara: setovi za autologni tkivni lepak

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga održavanja postojećeg aplikativnog softvera NextBiz

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o produženju roka

Javna nabavka stolarskih i staklorezačkih usluga

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga održavanja i servisiranja opreme za ugostiteljstvo i domaćinstvo

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka citotoksičnog leka sa  D liste i lekova sa B i D liste po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka enteralne hrane

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna  nabavka atraumatskog i lanenog šavnog materijala

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmene konkursne dokumentacije

Odluka o produženju roka za podnošenje ponuda
Javna nabavka posteljine, hirurškog veša, pidžami, pozamanterija i peškira

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Prilog 3

Javna nabavka dobara filtera za klimatizaciono-ventilacioni sistem

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju postupka

Odgovor na postavljeno pitanje 1

Odgovor na postavljeno pitanje 2

Javna nabavka usluge popravke i održavanja aparata proizvodjača Elekta Synergy platform

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju postupka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka kancelarijskog i štampanog materijala

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju postupka

Javna nabavka  rezervnih delova za kompjuterizovani tomograf Somatom Sensation Open – Siemens 

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju postupka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka rezervnih delova za linearni akcelerator Elekta Synergy Platform

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju postupka

Javna nabavka  nabavka dobara – iridijumski izvori  Ir 192

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka usluge održavanja higijene

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka dezinfekcionih sredstava po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Prilog

Javna nabavka za uslugu zdravstvenog pregleda profesionalno izloženih lica

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka dobara – medicinski potrosni materijal za laboratorije po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Prilozi

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Javna nabavka dobara GENERATOR ELU III

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka – sitan inventar po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka toner kaseta za laserski štapač HP 5500n i toner kaseta za fotokopir aparate

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odgovor na pitanje 1

Odgovor na pitanje 2

Javna nabava sredstava za higijenu po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Pitanje i odgovor 1

Pitanje i odgovor 2

Javna nabavka rezervnih delova za linearni akcelerator Primus Mid Energy 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 01

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka RTG filmova po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Javna nabavka kontrasta po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije 1

Javna nabavka – materijal za In vivo (scintigrafija)

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka reagenasa po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka dobara – životne namirnice za pripremanje hrane  

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje 1

Odgovor na pitanje 2

Odgovor na pitanje 3

Odgovor na pitanje 4

Odgovor na pitanje 5

Odgovor na pitanje 6

Odgovor na pitanje 7

Javna nabavka antitela i reagenasa za imuno histohemiju  po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odgovor na pitanje

Javna nabavka reagenasa za Odeljenje biohemijske laboratorije po partijama 01

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

 Javna nabavka reagenasa za Odeljenje biohemijske laboratorije po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Javna nabavka dobara: medicinski potrošni materijal po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Medicinski potrošni materijal, tabela

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije 01

Odgovor na pitanje

Odgovor na pitanje 02

Javna nabavka lekova sa A, A1, B i D liste  po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje

Javna nabavka dobara – životne namirnice za pripremanje hrane u otvorenom postupku javne nabavke po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka citotoksičnih lekova sa D liste po partijama

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije 01

Izmena konkursne dokumentacije 02

Javna nabavka – materijal za potrebe projekta 175011

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka hemikalija za potrebe projekta III41026

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda