Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Klinika za onkološku hirurgiju

Na Klinici za onkološku hirurgiju godišnje se obavi oko 6000 hirurških intevencija iz oblasti dijagnostičke, terapijske, rekonstruktivne i palijativne hirurgije tumora dojke, endokrine hirurgije (štitasta žlezda, paraštitasta žlezda, nadbubreg), tumora kože, mekih tkiva i melanoma, tumora digestivnog trakta (želudac, tanko i debelo crevo, jetra, slezina, bubreg i retroperitoneum), tumora ginekoloških lokalizacija (vulva, materica, jajnici), tumora glave i vrata, tumora pluća, i drugih.

Posebno treba naglasiti osposobljenost hirurških i anestezioloških timova i odličnu opremljenost najsavremenijim aparatima za izvođenje najtežih operacija u onkologiji – reoperacija zbog recidiva bolesti i neadekvatnih primarnih operacija raka dojke, štitaste žlezde i tumora vrata, digestivnog trakta, raka materice i ovarijuma, melanoma kože, sarkoma mekih tkiva, retroperitoneuma i digestivnog trakta, kao i hirurgiju metastaza u jetri, trbuhu i maloj karlici, plućima i sredogruđu.

Od najvećeg značaja za bolesnike je da se odluke o načinu lečenja donose multidisciplinarno prema najsavremenijim principima onkologije u saradnji sa radiodijagnostikom, hemoterapeutima, radioterapetima, patolozima. Ovo je najvažniji preduslov za uspešno lečenje i dobar kvalitet života bolesnika sa rakom.

Svakodnevna saradnja sa kolegama, stručnjacima iz drugih klinika i instituta obezbeđuje dodatnu sigurnost u lečenju.

Preoperativna i postoperativna nega bolesnika, rana fizikalna rehabilitacija i podrška psihologa i defektologa predstavljaju sastavni deo lečenja na Klinici za onkološku hirurgiju.

Operacije se izvode u 5 modernih operacionih sala opremljenih najsavremenijim aparatima i u Dnevnoj hirurškoj bolnici u poslepodnevnim satima. Intenzivna nega ima 11 postelja.

Na Klinici za onkološku hirurgiju zaposleno je 129radnika. Od toga  je 45 lekara, od kojih 35 specijalista.Lekari klinike učestvuju u organizaciji za izučavanje i lečenje raka(EORTC) i članovi su mnogobrojnih domaćih i medjunarodnih asocijacija ka što su European Society of Surgical Oncology (ESSO) , Udruženje onkoloških hirurga Srbije (UOHS), World federation of oncology surgeons (WFOS).

Klinika za onkološku hirurgiju je nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za diplomsku (Osnovi kliničke prakse I i II, Prva pomoć, Hirurgija – Onkologija, Izborna nastava) i posle diplomsku nastavu. Šef nastavne baze je prof. dr Radan Džodić, a saradnici su asistent Ivan Marković i klinički asistent dr Srđan Nikolić.

Ukupan broj medicinskih sestara-tehničara na klinici je 84, od toga 19 sestara-tehničara sa višom stručnom spremom i 65 sa srednjom stručnom spremom.

Klinika za onkološu hirurgiju obuhvata službu hirurgije i službu anestezije sa reanimacijom i intenzivom negom.

U sklopu službe hirurgije nalaze se sledeća odeljenja:

Odeljenje za kožu i meka tkiva

Na Odeljenju se sprovodi hirurško lečenje pacijenata obolelih od melanoma, svih kožnih tumora, tumora mekih tkiva.

Na Odeljenju se sprovodi preoperativna obrada pacijenata u smislu neinvazivne i invazivne dijagnostike (limfoscintigrafija, SLNB,  sve vrste biopsija, punkcije).

Vrše se ambulantno-poliklinički pregledi, priprema bolesnika za operativno lečenje, aktivno se učestvuje u radu redovnih Konzilijuma za melanom i Konzilijuma za kožu i meka tkiva. Na Odseku se svakodnevno obavljaju operacije tumora pomenutih lokalizacija uz sprovođenje najsavremenijih hirurških metoda i tehnika. Nabavljen je najsavremeniji aparat za izlolovanu perfuziju ekstremiteta koji se moze koristiti za lecenje kod uznapredovalog melanoma ili sarcoma. Formiran je tim lekara koji se obucava u najsavremenijim centrima zapadne Evrope. Svakodnevno se prate hirurške onkološke inovacije i uvode u redovne procedure. Učestvuje se i u naučnoistraživačkom radu na Institutu, u Srbiji i u inostranstvu. Vodi se računa o stručnom usavršavanju lekara, a pogotovu o edukaciji mladih lekara i lekara na specijalizaciji iz Srbije i inostranstva.

Odeljenje za hirurgiju dojke

Na odeljenju hirurgije godišnje se uradi oko 2200 operacija. Frekvenca bolesnika je velika i svake godine se broj uvećava.

Trend otkrivanja i lečenja tumora dojke poslednjih 40 godina je u stalnom porastu zahvaljujući pre svega boljoj i savremenijoj dijagnostici, lakše dostupnoj informisanosti populacije žena i dobro organizovanoj  onkološkoj službi.

Dijagnostika i preoperativna priprema pacijenata sa sumnjivim nepalpabilnim izraslinama u dojci se provodi ambulantno a pacijent prolazi konzilijum, prima se na stacionar na kome se rade procedure i operacije u najkraćem mogućem roku. Cilj formiranja Odseka je bio što ranije uspostavljanje dijagnoze početnih tumora dojke koji se i najuspešnije leče, a lečenje ostavlja najmanje posledice i obezbeđuje kvalitetan i dug život lečenih žena. Poseban kvalitet življenja je mogućnost istovremene rekonstrukcije dojke u toku same primarne operacije ranog raka dojke. Dijagnostika ranog nepalpabilnog tumora je kompleksna.

Organizovanje sistematskih pregleda zdravih žena preko ambulante za dojku je početni korak gde hirurg prvi put sreće potencijalne pacijente i posle kliničkog pregleda palpacije upućuje na UZ dojke, mamografiju ili FNA analizu – punkciju.

Kada se posumnja na nepalpabilnu leziju BIRADS 4 i 5 mamografske oznake, sledi metoda obeležavanja – markacije minimalnih tumora: stereotaksija, ROLL tehnika, vakuum aspiraciona biopsija – mamotom.

Stereotaksija je postupak trodimenzionalnog lociranja lezije žicom putem kompjuterskog mamomata i označavanja lezije na specimen mamografiji.

ROLL tehnika – radiovođena lokalizacija okultnih lezija u dojci, vrlo sofisticirana procedura kojom se pod kontrolom kompjuterizovanog mamomata ili ultrazvuka lezija vizuelizuje uz pomoć vođice – radioobeleživača. Potom se pacijentu u operacionoj sali učini minimalna resekcija tkiva pod kontrolom gama kamere, sledi specimen mamografija i extemporna patohistološka analiza uzorka.

Sentinel biopsija – procedura markacije – mapiranja stražarskog limfnog čvora u pazušnoj jami u kome se otkrivaju mikrometastaze.

Kod rano otkrivenih malih tumora u dojci rade se vrlo poštedni zahvati: tumorektomija, segmentne resekcije, kvadrantektomije bez ili sa disekcijom aksile i po potrebi subkutana mastektomija sa primarnom rekonstrukcijom dojke.

Godišnje se operiše oko 250 novih pacijenata sa ranim karcinomom, a cilj je da se ovaj broj znatno poveca.

Rekonstruktivni zahvati na dojci:

Rekonstrukcija dojke posle mastektomije sastavni je deo primarne terapije raka dojke. Cilj ovih operacija je nadomeštenje svih odstranjenih mekih tkiva dojke i postizanje simetrije.

Rekonstruktivne operacije mogu se uraditi odmah posle mastektomije (primarna rekonstrukcija) ili tri do šest meseci posle završenog onkološkog lečenja (sekundarne rekonstrukcije).

Ova operacija može se uraditi i više godina posle mastektomije. Prve operacije na našem Institutu urađene su pre oko petnaest godina pod pokroviteljstvom prof. Jean Yves Petita. Broj ovih operacija je svake godine postajao sve veći. Sada se godišnje uradi preko 100 ovih intervencija. Najveći broj je primarnih rekonstrukcija i trećina od broja sekundarnih intervencija.

Rekonstrukcija dojke umanjuje ove psihološke probleme, oporavlja stanje uma kod obolele od raka dojke, omogućava joj da efikasnije prevlada svoju bolest i da kvalitetnije živi.

Pored minimalni lezija dojke odeljenje hirurgije se bavi lečenjem operabilnog karcinoma dojke, stadijuma I, II i stadijuma IIIa nakon uspešno provedene neoadjuvantne hemioterapije. To su lokalno uznapredovali tumori koji su u momentu otkrivanja uslovno neoperabilni, prevedeni u operabilni stadijum.

Kod ovih pacijenata se rade ili poštedni zahvati ili radikalne mastektomije tipa Madden, Patey ili subkutane mastektomije sa primarnom rekonstrukcijom dojke endoprotezom ili miokutanim režnjem.

Godišnje se operiše oko preko 1000 žena sa rakom dojke.

Praćenje operisanih pacijenata se sprovodi preko kontrolnih ambulanti u kojima su hirurzi, operatori, kao i preko konzilijuma za dojku IORS-a. Po potrebi sastaje se i glavni konzilijum za tumore dojke.

Odeljenje za abdominalnu hirurgiju sa torakalnom hirurgijom

Odeljenje abdominalne hirurgije u okviru Službe hirurgije Klinike za onkološku hirurgiju IORS-a je podeljeno na dva odseka:
  1. Odsek  za gastričnu i hepatobilijarnu hirurgiju
  2. Odsek  za  kolorektalnu hirurgiju

Odeljenje za abdominalnu hirurgiju je nastalo iz Odseka za digestivnu hirurgiju mešovitog Odeljenja službe hirurgije IORS-a, koji je u takvom obliku organizovan 2001. godine.

Na ovom odeljenju godisnje se uradi vise od 500 razlicitih operacija.

Odeljenje se bazira na hirurškom lečenju malignih tumora svih organa trbuha i retroperitoneuma.

Pored kurativnih rade se i palijativne operacije, citoreduktivne procedure kao i urgentne operacije kod bolesnika sa malignim tumorima, koje mogu biti uzrokovane primarnom bolešću ili su posledica primene onkoloških terapijskih modaliteta.

Poseban akcenat je stavljen na lečenje metastatske bolesti i citoreduktivne procedure, egzentereze male karlice i  peritonektomije uz intraoperativnu primenu hemioterapije najsavremenijim HIPEC pumpama.

Služba hirurgije poseduje najsavremenije  instrumente i aparate potrebne za izvođenje kako resekcionih tako i ablativnih procedura na jetri (CUSA, Radionix, Cell Saver, Intraoperative Ultra-Sound, Ultrascision Knife, Argon Diathermy (electro generated surgical knife, HIPEC perfuzijska puma, a od pre nekoliko meseci nabavljena je I najsavremenija masina za izolovanu perfuziju ekstremiteta I organa).

Reoperacije zbog recidiva karcinoma ovarijuma u trbušnoj duplji, kao i zbog neadekvatno urađenih primarnih operacija, operacije uznapredovalih i slabo diferentovanih karcinoma uz primenu intraoperativne hemioterapije rezultat su boravka i usavršavanja naših stručnjaka u najeminentnijim kućama Zapadne Evrope kao i višegodišnjeg zajedničkog rada našeg tima. One predstavljaju posebnu sferu delovanja i interesovanja našeg Odeljenja.

U bliskoj budućnosti planirano je usavršavanje kadrova u oblasti transplatacione hirurgije, koje bi bilo praćeno i nabavkom najsavremenije opreme potrebne za izvođenje tih procedura.

Svi pacijenti koji se operišu na Odeljenju za abdominalnu hirurgiju prethodno se prezentuju Konzilijumu za Digestivni trakt IORS-a, sastavljenom od stručnog tima lekara specijalista hirurgije, interne medicine i radiologije koji postavljaju indikaciju za hirurško lečenje. Nakon završenog operativnog lečenja pacijenti se ponovo prezentuju istom Konzilijumu radi odluke o daljim modalitetima onkološkog lečenja.

Konzilijumi se održavaju radnim danima, ponedeljkom u 11,15 h, sredom u 11,15 h i petkom u 8,00 h.

Usklopu odeljenja abdominalne hirurgije nalazi se i odseka za torakalnu hirurgiju.

Odsek se bavi invazivnom i neinvanzivnom dijagnostikom kao i operativnim lečenjem pacijenata sa karcinomom pluća, metastaske bolesti u plućima, tumora medijastinuma, kao i ostalih tumorskih promena vezanih za zid grudnog koša.

Odeljenje za endokrinu hirurgiju i hirurgiju glave i vrata

Godišnje se na odeljenju uradi oko 600 operacija u opštoj anesteziji.

Endokrina hirurgija podrazumeva operacije hirurških oboljenja endokrinih žlezda: štitaste (thyreoidea), paraštitastih (parathyreoidea) i nadbubrežnih (gl. suprarenalis).

Operacije štitaste žlezde rade se zbog hipertireoze u sklopu Graves-Basedow-e bolesti, polinodozne strume, hroničnog zapaljenja (Hashimoto tireoiditisa) kada se pojave nodusi, nodusa-adenoma i karcinoma.

Nodus koji ne obavlja funkciju u oko 15% može biti karcinom. Karcinomi štitaste žlezde najčešće su dobro diferentovani (90%, papilarni i folikularni). Oko 5% su srednje diferentovani – medularni, koji se mogu javiti samostalno ili u sklopu udruženih endokrinih bolesti (MEN I i II) – paratireoidea, pankreasa, nadbubrega. Takođe, u oko 20% su nasledni. Anaplastični karcinom javlja se u oko 3% i predstavlja jedan od najagresivnijih karcinoma kod ljudi. Karcinomi štitaste žlezde u visokom procentu metastaziraju u limfne noduse vrata. Udaljene matastaze najčešče daju u plućima, kostima, jetri i mozgu.

Uklanjanje cele štitaste žlezde – totalna tiroidektomija, standardna je operacija kod karcinoma. Posebno treba naglasiti da se kod karcinoma štitaste žlezde rade jednovremene disekcije limfnih nodusa na vratu i provera stražarskih, “sentinel” limfnih nodusa, što omogućava detekciju mikrometastaza koje bi standardnim pristupom ostale neprepoznate. Ova tehnika predstavlja ekskluzivni hirurški pristup koji primenjuje samo nekoliko timova u svetu, a rezultati su objavljeni u World Journal of Surgery u maju 2006. godine. (Dzodic R, Markovic I, Inic M, Jokic N, Djurisic I, Zegarac M, Pupic G, Milovanovic Z, Jovic V, Jovanovic N. Sentinel lymph node biopsy may be used to support the decision to perform modified radical neck dissection in differentiated thyroid carcinoma. World J Surg. 2006 May;30(5):841-6. )

Na odeljenju se rade i reoperacije zbog recidiva karcinoma štitaste žlezde u vratu i sredogruđu, kao i zbog neadekvatno urađenih primarnih operacija, kao operacije uznapredovalih i slabo diferentovanih karcinoma sa ciljem olakšavanja tegoba primene drugih terapijskih pristupa.

Genetsko ispitivanje pacijenata sa tiroidnim karcinomom u cilju pronalaženja naslednih rizičnih faktora sprovodi se u saradnji sa Institutom „Vinča”.

Operacije karcinoma štitaste žlezde kod dece i adolescenata sa minimalnim procentom peroperativnih komplikacija (do 0,5%) predstavljaju posebnost našeg hirurškog tima na čelu sa profesorom dr Radanom Džodićem i rezultat su višedecenijskog iskustva i usavršavanja u Insitutu Gustave Roussy iz Pariza.

Takođe rade se operacije paraštitastih žlezda u sklopu primarnog hiperparatireoidizma zbog adenoma ili hiperplazije.

Operacije nadbubrežnih žlezda najčešće se rade zbog tumora nadbubrega i kod sumnje na metastaze.

Na Odeljenju se izvode operacije iz oblasti hirurgije tumora glave i vrata – tumora pljuvačnih žlezda, tumora na licu i poglavini, tumora na vratu, melanoma kože i dobroćudnih tumora i karcinoma dojke.

Dijagnostičke biopsije limfnih nodusa na vratu kod limfoma i tumora nepoznate primarne lokalizacije predstavljaju sastavni deo operativnih procedura.

Odsek za hirurško lečenje malignoma ginekološke i urološke lokalizacije

Odsek je osposobljen za izvođenje svih onkoloških operativnih zahvata odgovarajuće regije uključujući i najkomplikovanije radikalne i ultraradikalne operacije, uz povremeno formiranje mešovitih hirurških timova.

U zavisnosti od patoanatomskog supstrata godišnje se uradi opreko 250 onkoloških operacija.

U okviru delatnosti Odseka izvodi se prijemno-trijažna delatnost, dopunska dijagnostika, sve vrste specijalističkih pregleda i intervencija. Donose se Konzilijarne odluke za odgovarajuću lokalizaciju kao i njihovo sprovođenje.

Naši lekari su uključeni u  Konzilijarni rad u unutrašnjosti u okviru saradnje sa kliničkim centrima u Srbiji, odnosno onkološkim dispanzerima.

Nakon toga obavlja se kontinuirano praćenje pacijenata i evaluacija rezultata uz primenu svih potrebnih dijagnostičkih metoda.

U okviru svojih delatnosti Odsek u cilju prevencije sprovodi sistematske preglede u saradnji sa epidemiološkom Službom i Službom patologije.

Lekari Odseka angažovani su takođe na praćenju i izradi protokola odgovarajućih lokalizacija.

Odeljenje operacionih sala

Hirurško lečenje bolesnika u IORS obavlja se u pet savremeno opremljenih operacionih sala i Dnevnoj hirurškoj bolnici. Rad dnevne hirurške bolnice se odvija u petoj operacionoj sali u toku poslepodnevnog radnog vremena.

Sve operacione sale su renovirane i opremljene svim neophodnim materijalnim sredstvima i tehničkim uređajima za kvalitetno hirurško lečenje u domenu opšte hirurgije, ginekologije, grudne, rekonstruktivne i maksilofacijalne hirurgije.

Na Odeljenju je zaposlena u stalnom radnom odnosu 21 medicinska sestra – instrumentarka.

Kvalitet i opremljenost operacionih sala su uz kadrovske resurse osnov hirurškog lečenja.

Hirurški instrumenti su savremeni i redovno se obnavljaju.

Sve operacione sale poseduju centralne gasove i nove aparate za anesteziju (Drager), kao i nova hladna osvetljenja (Hanaulux), operacione stolove (Maquet) i dijatermijske noževe novije generacije.

Uz ovu standardnu opremu u operacionim salama su za vrhunske hirurške zahvate na raspolaganju aparati Cusa, Radionix i argonski laserski nož Auto Sonix, ultrazvucni noz Harmonic I aparat za izolovanu perfuziju ekstremiteta I organa. Ceo operacioni blok je klimatizovan.

U toku 2011. godine u IORS je obavljeno ukupno 6364 operacija.

U neposrednoj budućnosti uz održavanje kvaliteta tehničke opremljenosti i kontinuiranog usavršavanja zaposlenih planira se uvođenje laparoskopskih operacija (uz neophodnu tehničku inovaciju).

Služba anestezije sa reanimacijom i intenzivnom negom

Služba  anestezije uspešno prati napredak hirurgije do izvođenja najkompleksnijih hirurških intervencija u onkologiji.

Obim poslova koji obavlja specijalista anesteziologije sa reanimatologijom je širok i od posebnog je značaja u organizaciji preoperativnog, intraoperativnog i postoperativnog lečenja. Na Klinici onkološke hirurgije godišnje se obavi preko 4000 operacija (opšta endotrahealna anestezija, potencirana intravenska analgo-sedacija,  regionalna anestezija).

Poslovi koje obavlja lekar specijalista-anesteziolog su: rad u pet operacionih sala, rad u Odeljenju intenzivne nege sa invazivnim monitoringom, rad u anesteziološkoj ambulanti

(procena  stanja bolesnika),  preoperativna priprema i postoperativno praćenje pacijenata na Odeljenju hirurgije, anestezija za invazivne dijagnostičke procedure u Službi radiološke dijagnostike (CT, NMR, limfografije, perkutane nefrostome), anestezija za radioterapijske procedure (RT dece, brahiterapija ginekoloških pacijentkinja), invazivne terapijske procedure u Službi medicinske onkologije (plasiranje CV-katetera, CV-portova i spinalne  punkcije sa intratekalnim davanjem citostatika).

U sastavu Službe postoje dva Odeljenja:

  1. Odeljenje anestezije i reanimacije
  2. Odeljenje intenzivne nege (sa 11 bolesničkih postelja).