Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Konzilijum

Raspored rada konzilijuma

  Raspored rada konzilijuma

   

  Članovi konzilijuma

  • Hirurg
  • Hemioterapeut
  • Radioterapeut
  • Radiolog dijagnostičar
  • Patolog (po potrebi)
  • Raspored rada lekara određuju direktori klinika (mesečno)

  Potrebna dokumentacija

  • overena zdravstvena knjižica
  • uput lekara iz nadleznog doma zdravlja (za pacijente koji nisu iz Beograda, overen od strane nadležne komisije)
  • prezentacija Konzilijumu iz odgovarajuće ambulante I ili II nivoa

  Sve informacije u vezi sa zakazivanjem i terminima održavanja konzilijuma možete dobiti na telefon 011/2067-125

  Zakazivanje konzilijuma

  Zakazivanje vrši lekar prilikom pregleda u ambulanti, a po potrebi  i na šalteru Konilijuma (prizemlje). Interval čekanja 7 do 10 dana, u hitnim slučajevima istog dana.

  Potrebno je da se pacijenti striktno pridržavaju satnice održavanja ovih konzilijuma koja je prikazana u rasporedu na početku stranice, jer u suprotnom ne mogu proći konzilijarni pregled. Zbog velikog broja pacijenata, ukoliko nema indikacije za hitnim konzilijarnim pregledom, pacijenti mogu biti zakazani za naredni termin.

  Ginekološki konzilijumi

  Ginekološki konzilijum zakazuje lekar prilikom pregleda u ambulanti, a po potrebi u Ginekološkoj ambulanti na I spratu. Interval čekanja 5 do 7 dana, u hitnim slučajevima istog dana.

  Glavni konzilijum

  Glavni Konzilijum za dojku se zakazuje kod tehničkog sekretara pomoćnika direktora za Zdravstvenu delatnost, drugi sprat, soba br 218 po nalogu lekara iz ambulanti ili redovnog konzilijuma. Članovi Glavnog konzilijuma za dojku su:

  • Ass. Dr sc med. Miljan Nadrljanski
  • N. sar. Dr sci. Zorka Milovanović
  • Prim. Dr sc med. Jasmina Mladenović /dr Natalija Milovančević
  • N. sar. Prim. Dr sc med. Snežana Šušnjar/ Prim. mr. sci. dr Ljiljana Stamatović
  • Doc. dr Ivan Marković  / Ass. dr sci. med. Milan Žegarac

  Sve informacije u vezi sa zakazivanjem i terminima održavanja konzilijuma možete dobiti na telefon 011/20-67-125

   

  Konzilijarni pregled

  Konzilijum je skup lekara različitih specijalnosti koji su uklјučeni u Vaše lečenje. Oni pregledaju Vas, upoznaju se sa Vašom medicinskom dokumentacijom i na osnovu toga donose odluku koji je najbolјi način i kojim redosledom će teći lečenje.

  Prisustvo pacijenta na konzilijumu je obavezno!

  Konzilijum čini više lekara različitih specijalnosti: hirurg, hemioterapeut, radioterapeut, radiolog dijagnostičar i patolog (po potrebi). Raspored rada lekara određuju direktori klinika, u skladu sa mesečnim planom.

  Vrste konzilijuma:

  • Konzilijum za dojku
  •  Ginekološki konzilijum
  •  Konzilijum za štitnu žlezdu
  •  Konzilijum za digestivni trakt
  • Urološki konzilijum
  • Konzilijum za limfome
  • Konzilijum za maligni melanom
  • Konzilijum za pluća
  • Konzilijum za nepoznatu primarnu lokalizaciju
  • Konzilijum za kožu i meka tkiva
  • Konzilijum za maksilofacijalnu regiju

  U Institutu se održava i Glavni konzilijum, na koji se pacijenti upućuju na predlog redovnog konzilijuma, kada za to postoje određene medicinske indikacije.

  Zakazivanje konzilijarnog pregleda

  Konzilijum zakazuje ordinirajući lekar, u ambulanti, putem institutskog informacionog sistema.

  Interval čekanja je od 7 do 10 dana, u hitnim slučajevima pacijent konzilijarni pregled obavlјa istog dana.

  Sve informacije u vezi sa zakazivanjem i terminima održavanja konzilijuma mogu se dobiti na telefon: 011/2067­-147.

  Za ginekološki konzilijum: 011/2067­-157 zvati isključivo posle 13h.

  Potrebna dokumentacija za konzilijarni pregled

  Prilikom dolaska na konzilijarni pregled potrebno je poneti: uput lekara iz nadležnog doma zdravlјa (za pacijente koji nisu iz Beograda uput mora biti overen od strane nadležne komisije, sa ocenom), overenu zdravstvenu knjižicu i prezentaciju za konzilijum.

  Prezentacija za konzilijum

  Pacijenti koji su preglede započeli u Institutu, kao i oni koji dolaze iz drugih ustanova (Beograd i unutrašnjost), upućuju se u odgovarajuće ambulante na pregled radi prezentacije za odgovarajući konzilijum. Ambulante za pregled nalaze se u prizemlјu i na prvom spratu.

  Prezentacija se može obaviti u Institutu, svakim radnim danom.

  Za prezentaciju za konzilijum, u zavisnosti od lokalizacije, a po prethodnom nalogu ordinirajućeg lekara, potrebno je doneti određenu medicinsku dokumentaciju: laboratorijske analize (ne starije od 7 dana), rendgenski (RTG) snimak pluća (ne stariji od mesec dana), mamografski snimak, UZ (ultrazvuk) abdomena i male karlice, patohistološki nalaz za operisane pacijente, bez koga se ne može obaviti prezentacija konzilijumu i drugo.

  Ako pacijent IMA potvrđenu bolest, tj ph nalaz, prezentaciju radi dr internista i taj se pregled zakazuje iz Doma zdravlja preko IZIS informacionog sistema na ime ponuđenog lekara.

  Ako pacijent NEMA potvrđenu bolest, prezentaciju radi hirurg i taj pregled se takođe zakazuje preko Doma zdravlja.

  U Institutu se održavaju i konzilijum za nepalpabilne lezije dojke i pedijatrijski konzilijum.

  Konzilijum za nepalpabilne lezije dojke

  Konzilijum za nepalpabilne lezije dojke (za promene u dojci otkrivene snimanjem, koje se ne mogu napipati kliničkim pregledom) održava se svakim radnim danom u 11:00 časova, u prostorijama Odelјenja za dijagnostiku bolesti dojke, u prizemlјu. Članovi konzilijuma su dva radiologa. Pacijente na konzilijum upućuju hirurg i radiolog iz Instituta ili druge zdravstvene ustanove u kojoj se radi mamografski pregled. Konzilijum se obavezno zakazuje. Zakazivanje se može obaviti lično ili na broj telefona: 011/2067­-200.

  Neophodno je poneti sledeću medicinsku dokumentaciju:

  • poslednju mamografiju, ne stariju od 6 meseci, štampanu na filmu, sa izveštajem radiologa;
  •  sve stare mamografije, štampane na filmu, sa izveštajem radiologa;
  • CD sa mamografijom (ako je izdat pacijentu u matičnoj ustanovi);
  • nalaze ultrazvučnih pregleda dojki, ukoliko je rađen UZ;
  • magnetnu rezonanciju dojki (snimci, izveštaji), ukoliko je rađena;
  • izveštaj onkologa iz Instituta ili regionalnog centra;
  • potrebnu dokumentaciju o pregledima dojki, ako su rađeni i
  • izveštaj specijaliste o eventualnim hroničnim bolestima.

  Neophodni su i overen uput za konzilijum iz doma zdravlјa ili regionalnog medicinskog centra, sa ocenom lekarske komisije, kao i overena zdravstvena knjižica. Ukoliko se ne dostavi navedena dokumentacija, konzilijum neće biti u mogućnosti da donese odluku, pa se ceo postupak odlaže do dobijanja dokumentacije.

  Pedijatrijski konzilijum

  Pedijatrijski konzilijum se održava svake srede, u 10:00 časova, u prostorijama Službe pedijatrijske onkologije, na četvrtom spratu. Obavezni članovi konzilijuma su pedijatar onkolog i radiolog iz Instituta. Ukoliko je pacijent iz Beograda, ordinirajući lekar dolazi u pratnji pacijenta, a ako je pacijent iz unutrašnjosti, ordinirajući lekar šalјe na konzilijum prezentaciju o dosadašnjem lečenju.

  Za konzilijum je neophodan overen uput iz doma zdravlјa ili regionalnog medicinskog centra, sa ocenom lekarske komisije, kao i overena zdravstvena knjižica. Sve informacije u vezi sa radom ovog konzilijuma možete dobiti na broj telefona: 011/2067-­408.

  Nakon obavlјenog konzilijuma (svakog od navedenih) donosi se odluka o načinu lečenja koja se izdaje u tri primerka, od kojih se jedan daje pacijentu.