Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Služba za naučnoistraživačku i obrazovnu delatnost

Služba za naučnoistrašivačku i obrazovnu delatnost je organizaciona jedinica koja sprovodi i koordiniše istraživanja na Institutu.

U okviru Službe postoje dve celine – Odsek za translaciona istraživanja i Odeljenje za eksperimentalnu onkologiju.

Kroz Odsek za translaciona istraživanja koordinišu se klinička istraživanja od interesa za Institut. Ova istraživanja se uglavnom sprovode kroz kliničke studije finansirane od strane farmaceutskih kompanija ili medjunarodnih asocijacija koje se bave istraživanjem raka. Ispituju se novi lekovi ili novi režimi davanja antikancerskih lekova, kao i primena novouspostavljenih bioloških terapija. Kroz ovaj Odsek treba da budu prepoznata ona eksperimentalna istraživanja koja neposredno ili vrlo brzo mogu biti prevedena u kliničku praksu i doneti benefit Institutu. Odsek podstiče translaciona istraživanja sa ciljem da se odnos osnovnih i translacionih istraživanja u budućnosti pomeri u korist translacionih istraživanja.

Odeljenje za eksperimentalnu onkologiju

U Odeljenju se sprovode istraživanja iz oblasti onkologije koja uključuju tumorsku biologiju, imunologiju, molekularnu genetiku, farmakologiju i modifikatore biološkog odgovora.

Osim istraživanja, u Odeljenju se razvijaju i novi metodološki postupci usmereni ka laboratorijskoj dijagnostici malignih oboljenja, sa posebnim akcentom na uvodjenju prediktivnih faktora za nove biološke terapije u onkologiji, čime Odeljenje daje svoj doprinos razvoju zdravstvene delatnosti na Institutu. Neki od tih metodoloških postupaka su već uvršteni u zdrastvene usluge za potrebe IORS-a kao što su npr imunofenotipizacija, kvantitativno odredjivanje K ras mutacija itd. U okviru odeljenja se trenutno sprovode 3 istraživačka eksperimentalna projekta za period od 2010 do 2014, finansirana od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i različiti vidovi saradnje sa institucijama u zemlji i inostranstvu.

U odnosu na obrazovnu delatnost, u Odeljenju se izvode eksperimentalni delovi magisterijuma/doktorata saradnika Instituta i stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Saradnici Odeljenja sa naučnim i nastavnim zvanjima učestvuju u poslediplomskoj nastavi više fakulteta (Medicinski, Biološki, Farmaceutski, Hemijski itd), kao mentori ili kao predavači.

Odeljenje za eksperimentalnu onkolgiju ima 5 Odseka-Laboratorija:

Laboratoriju za receptore i biologiju malignih tumora

Laboratorija se bavi detekcijom i procenom potencijalne upotrebljivosti biomarkera karcinoma dojke kao što su u okviru rasta tumora: receptori za estrogen (ER) i receptori za progesteron i njihove izoforme receptora, indeks proliferativnosti (Ki67), apopototski indeks, bcl-2, p53, HER-2. U okviru invazivnosti/metastatskog potencijala radi se na katepsinu D, uroplazminogenu, transformišućem faktoru beta1 itd.

Laboratoriju za imunologiju

Laboratorija se bavi izučavanjem tumorske imunologije. Izučava se prirodna imunost (NK ćelije) kod bolesnika sa melanomom, kao i uticajem imunomodulatornih molekula citokina na produkciju enzima metaloproteaza koji učestvuju u regulaciji metastatskog potencijala ćelija.

Laboratoriju za modifikatore biološkog odgovora

Laboratorija se bavi izučavanjem efekata bioloških agenasa na malignu ćeliju in vitro, kao i ispitivanjem citotoksičnog i imunski posredovanog antitumorskog dejstva pojedinih sastojaka hrane kao što su sastojci jagodičastog voća, ekstrakti bilja in vitro. Uticaj moguće perzistentne stimulacije imunskog sistema specifičnim sastojcima ishrane, ispituju se posebno u bolesnika sa limfoproliferativnim oboljenjima, ali i u pacijenata sa poremećajima ili malignim oboljenjima gastrointestinalnog trakta, sa ciljem bolje selekcije bolesnika za uspešniji vid antikancerske terapije

Laboratoriju za molekularnu genetiku

Istraživanje u ovoj laboratoriji uključuje identifikaciju različitih somatskih genskih alteracija (TP53 mutacije i genski polimorfizmi, C-MYC amplifikacija, K-RAS mutacije i sl) i procenu njihove upotrebljivosti kao eventualnih parametara prognoze i predvidjanja odgovora na anti-kancerske terapije u različitim anatomskim lokalizacijama tumora. U ovoj laboratoriji se za potrebe zdravstva vrši kvantitativna detekcija bcr-abl translokacije za praćenje minimalne rezidualne bolesti kod pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom na terapiji GLIVEC-om, kao i molekularne karakterizacije k ras mutacija za terapiju CETUXIMAB-om kod obolelih od kolorektalnog kancera i EGFR mutacija za terapiju IRESSA-om kod obolelih od karcinoma pluća itd. Detektuju se BRCA1/2 mutacije za identifikaciju nasledne predispozicije za karcinom dojke i/ili jajnika.

Laboratoriju za farmakologiju

Laboratorija za eksperimentalnu farmakologiju ispituje antitumorsku aktivnost eksperimentalnih lekova u uslovima in vitro. Antitumorska aktivnost eksperimentalnog leka definiše se kao kvantitativna determinanta njegovog citotoksičnog ili antiproliferativnog potencijala (IC50 i/ili GI50) korišćenjem za tu stvrhu standardnih eseja (MTT, SRB, neutral red). Za jedinjenja koja pokazuju citotoksični efekat, istraživanja se nastavljaju sa ciljem ispitivanja njegovog mehanizma delovanja, uticaja na ćelijski ciklus, signalne puteve i, na kraju, in vivo antitumorsko delovanje.