Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Odeljenje apoteke

Odeljenje Apoteke je samostalno odeljenje, čija je osnovna delatnost organizovanje i sprovođenje farmaceutske zdravstvene zaštite na Institutu.

U saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima i saradnicima, Apoteka obezbeđuje efikasnu, bezbednu i farmakoekonomski opravdanu terapiju i promoviše racionalnu upotrebe lekova i medicinskih sredstava.

U Odeljenju Apoteke je zaposleno 7 radnika i to 3 diplomirana farmaceuta ( 2 specijelista farmakoinformatike) i 4 farmaceutska tehničara ( 1 viši farmaceutski tehničar).

Organizacionu strukturu Odeljenja Apoteke čine dva kabineta:

 • Kabinet za nabavku i distribuciju gotovih lekova i medicinskog materijala
 • Kabinet za izradu magistralnih preparata

Osoblje Apoteke aktivno učestvuje u:

 • Analizi potreba, planiranju i nabavci lekova, medicinskih sredstava, laboratorijskih reagensa I dijagnostičkog materijala.
 • Pravilnom prijemu, skladištenju i čuvanju lekova i medicinskih sredstava pod odgovarajućim uslovima, a u skladu sa prirodom i stabilnošću datih proizvoda.
 • Izdavanju lekova na trebovanje za lager satelitske apoteke na odeljenju
 • Izdavanju lekova po pacijentu
 • Izdavanju lekova pod posebnim režimom izdavanja (lekovi sa C liste, lekovi sa opojnim drogama, neregistrovani i lekovi van liste lekova)
 • Izdavanju medicinskih sredstva
 • Administrativa obrada podataka i sačinjavanje izveštaja o prometu lekova i medicinskih sredstava na Institutu
 • Upravljanju farmaceutskim otpadom
 • Kreiranju politike racionalnog korišćenja lekova i medicinskog materijala u bolnici u saradnji sa ostalim zdravstvenim radnicima Instituta
 • Pružanju informacija o lekovima i medicinskim sredstvima zdravstvenim radnicima Instituta i drugim zdravstvenim ustanovama
 • Praćenju reakcije pacijenta na lek i prijava neželjenih rekcija nadležnim organima
 • Konsultacijama sa zdravstvenim radnicima Instituta o pravilnoj administraciji leka i medicinskog sredstva
 • Kliničkim ispitivanjima i naučnim aktivnostima koje se sprovode na Institutu

Odeljenje Apoteke učestvuje u multidisciplinarnom radu IORS-a, preko svojih predstavnika u stručnim organima Instituta : Stručnom savetu, Etičkom odboru , Komisiji za unapređenje kvaliteta rada, Stručnom kolegijumu, …

Farmaceuti Odeljenja Apoteke aktivno učestvuju u radu kako domaćih tako i evropskih stručnih organizacija i udruženja ( Sekcija za bolničku farmaciju SFUS, Sekcija za farmakoinformatiku SFUS, EAHP, ESOP, FIP …)