Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Klinika za radiološku onkologiju i dijagnostiku

 

Služba radiološke dijagnostike

Svojim zalaganjem lekari, radiološki tehničari i medicinske sestre omogućuju rad službe poštujući načela profesije i dobre kliničke prakse. Zaposleni daju značajan doprinos Evropskoj organizaciji za izučavanje i lečenje raka (EORTC) kao učesnici kliničkih studija, a takođe su aktivni članovi brojnih domaćih i međunarodnih stručnih asocijacija.

Služba, takođe, ima i obrazovni karakter, u okviru osnovne i poslediplomske nastave na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Služba radiološke dijagnostike je organizaciono podeljena u sledeće odseke:

Odsek CT i MR (kompjuterizovanu tomografiju i magnetnu rezonancu)

Odsek imidžing dijagnostike raspolaže savremenim aparatom za kompijuterizovanu tomografiju Siemens SOMATOM Sensation Open i magnetnu rezonancu Siemens MAGNETOM Avanto 1.5T. Arhiviranje i adekvatno praćenje radiološkog nalaza ostvareno je Carestream Health PACS-om (Picture Archiving and Communication System).

Odsek za ultrazvučnu dijagnostiku

Lekari u svakodnevnom radu za ultrazvučnu dijagnostiku koriste aparate marke Medison Accuvix A30 i Medison Accuvix XQ.

 

Odeljenje za dijagnostiku bolesti dojke

Profesionalan i savremen pristup dijagnostici oboljenja dojke omogućen je korišćenjem dva „full-field“ digitalna mamografa Lorad Selenia i Planmed – Nuance Excel kao i analognim mamografom tipa Lorad M-IV Series.

Radne stanice koje lekari koriste u svom radu su marke Hologic – Diagnostic SecurView DX Workstation i AGFA HealthCare. Pouzdano i precizno sprovođenje visoko specijalizovanih procedura core biopsija ostvareno je primenom aparata za biopsiju ATEC – Breast Biopsy Sapphire, stola za stereotaksične biopsije Lorad MultiCare Platinum, pištolja za mikrobiopsije (core biopsy) tipa Bard® Magnum®, kao i opreme marke Siemens za biopsije vođene magnetnom rezonancom.

Lekari za ultrazvučnu dijagnostiku bolesti dojke koriste aparat marke Zonare.

Kabinet za konvencionalnu radiološku dijagnostiku

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije je u procesu nabavke aparata za rendgen dijagnostiku.

 

Odeljenje nuklearne medicine

Odeljenje nuklearne medicine se sastoji iz tri organizacione jedinice:

 1. Odsek za radionuklidnu dijagnostiku,
 2. Odsek za radionuklidnu terapiju,
 3. Dnevna bolnica Nuklearne medicine.

 

Snimanja se izvode na savremenoj Siemens Symbia Inveto  SPECT/CT kameri.

 

U Odseku za radionuklidnu dijagnostiku sprovode se:

 • Scintigrafija koštanog sistema,
 • Limfoscintigrafija sa detekcijom sentinel limfnog nodusa,
 • Scintigrafija paraštitastih žlezda,
 • Scintigrafija pljuvačnih žlezda,
 • Scintigrafija štitaste žlezde,
 • Scintigrafija celog tela Tc99m-DMSA.

 

U Odseku za radionuklidnu terapiju sprovode se:

 • Terapija diferentovanih karcinoma štitaste žlezde radioaktivnim I131,
 • Terapija I131-MIBG (neuroblastoma, feohromocitoma, medularnih karcinoma štitaste žlezde, paraganglioma),

 

U Dnevnoj bolnici nuklearne medicine sprovode se:

 • Scintigrafija celog tela I123/ I131,
 • Octreoscan (Tc99m-Tectrotyde)
 • Scintigrafija celog tela I123/I131-MIBG

 

Klinika za radijacionu onkologiju

Služba radioterapije Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ima dugu tradiciju u lečenju malignih bolesti radioterapijom i referentna je ustanova u Srbiji. Godišnje se radioterapijom leči oko 4500 pacijenata sa dijagnozom maligne bolesti.

Službu radioterapije čine:

Stacionar za intrahospitalnu primenu radioterapije koji raspolaže sa tri odeljenja koja se bave lečenjem malignih bolesti zračnom terapijom, kao samostalnom ili u kombinaciji sa ostalim tretmanima u okviru multimodalnog pristupa. Prateći savremene tokove primenjuju se nove tehnologije, uključujući 3D konformalnu radioterapiju. U toku je implementacija savremenih tehnika zračenja, intenzitetom modulisane zračne terapije (IMRT) i 3D brahiterapije

Analiza dose volume histograma

Dnevna bolnica radioterapije u kojoj se u dnevnim uslovima primenjuje transkutana radioterapija najčešće kao samostalna, u kombinaciji sa brahiterapijom ili u kombinaciji sa hemioterapijom i hirurgijom. Služba raspolaže sa četiri linearna akceleratora (Varian, Primus, Elekta I, Elekta II i jednim Mikroselektronom) koji koriste fotone i elektrone različitih energija i na kojima se sprovodi konvencionalna radioterapija, savremena 3D konformalna radioterapija i intenzitetom modulisana zračna terapija i brahiterapija.

Savremeni radioterapijski akceleratori

Služba radioterapije učestvuje u multidisciplinarnom radu IORS-a, pre svega konzilijarnom radu, participira u Naučnom veću, Stručnom savetu, Savetu za klinička ispitivanja, Etičkom odboru.

Njeni lekari učestvuju u radu Radioterapijske sekcije Srpskog lekarskog društva, organizujući edukativne simpozijume i kurseve i na taj način prate najsavremenije terapijske pristupe i istraživanja.

U međunarodnoj saradnji, njeni lekari daju značajan doprinos Evropskoj organizaciji za izučavanje i lečenje raka (EORTC), kao istraživači u kliničkim studijama, a takođe i u drugim istraživačkim organizacijama i međunarodnim asocijacijama kao što je Evropsko udruženje radijacionih onkologa (ESTRO).

Služba se bavi istraživačkim radom u oblasti radioterapije, radiobiologije i radiološke fizike. Lekari Službe radioterapije su saradnici dva nacionalna naučna projekta u oblasti onkologije, finansirana od strane Ministarstva za nauku.

Službe radioterapije je i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u redovnoj i u poslediplomskoj nastavi.