Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Vakcinacija protiv gripa onkoloških pacijenata

Maligna bolest i onkološko lečenje mogu smanjiti otpornost na infekcije i povećati rizik za ozbiljne komplikacije gripa (bakterijska pneumonija, pulmonarna insuficijencija) i smrtni ishod.

Vakcinacija protiv gripa (inaktivisanom vakcinom) se preporučuje:

  1. Svim onkološkim pacijentima (izuzev pacijentima sa hematološkim malignitetima koji su na biološkoj terapiji ili visokodoznoj hemioterapiji*)
  2. Članovima domaćinstva i drugim bliskim kontaktima onkoloških pacijenata
  3. Zdravstvenim radnicima koji dolaze u kontakt sa onkološkim pacijentima.

Onkološkim pacijentima bi vakcinu bilo najbolje dati pre otpočinjanja lečenja, ali kako se za grip kao sezonsku bolest vakcinacija sprovodi u određenom delu godine, sprovodi se i tokom onkološkog lečenja, odnosno:

  • pre ili nakon hirurške intervencije
  • tokom zračne terapije ili hormonoterapije
  • između ciklusa hemioterapije (vakcinu dati na kraju ciklusa odnosno neposredno pred početak narednog ciklusa kako bi se izbegao period najveće neutropenije)

Kod imunodeficijentnih osoba, davanje inaktivisane vakcine protiv gripa je bezbedno ali imuni odgovor može  biti smanjen.  Odgovor na vakcinu zavisi i od tipa maligne bolesti  (rak dojke ili pluća – odgovor kao u opštoj populaciji; hematološki maligniteti – loš odgovor)

*Vakcinaciju ne treba sprovoditi kod pacijenata sa hematološkim malignitetima (leukemijama, limfomima ili mijelomom) koji primaju:

–  biološku terapiju monoklonskim antitelima, ili

–  visokodoznu indukcionu ili konsolidacionu hemioterapiju zbog transplantacije matičnih ćelija hematopoeze

 

Dr Dragana Jovićević, epidemiolog                                    Dr sci.med. dr Ana Jovićević, epidemiolog

Šef Odseka epidemiologije i prevencije                              Rukovodilac Službe za OPMI

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije                          Institut za onkologiju i radiologiju Srbije