Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Sestrinstvo

Zdravstvena nega pacijenata kao područje rada medicinskih sestara –tehničara u IORS-u je multidisciplinarana i sprovodi se u hirurškoj, medikalnoj i radiološkoj onkologiji, pedijatrijskoj onkologiji,palijativnom zbrinjavanju, kao i u okviru kliničkih istraživanja.

Kvalitet u pružanju zdravstvene nege obolelima od malignih bolesti obezbeđuje se kroz primenu standarda koji su definisani Protokolom za zdravstvenu negu u onkologiji koji je obavezujući za sve sestre Instituta. Proces zdravstvene nege kao metod rada koji obezbeđuje individualnu zdravstvenu negu pacijenta prema njegovim aktuelnim i potencijalnim problemima i potrebama, primenjuje se više od 20 godina u IORS-u.

Pored zdravstvene nege obolelih od malignih bolesti i sprovođenja medicinsko –tehničkih procedura medicinske sestre- tehničari se bave edukacijom pacijenata i članova porodice, edukacijom sestara, dokumentovanjem i istraživanjem.

Kontinuirana medicinska edukacija sprovodi se kroz programe eksterne i interne edukacije medicinskih sestara-tehničara. U Institutu se u cilju integracije novoprimljenih sestara, početnika u onkologiji, pored mentorskog pristupa u praktičnom radu već dugi niz godina uz stalno inoviranje sprovodi Bazični kurs za medicinske sestre –tehničare u onkologiji.

Medicinske sestre –tehničari IORS-a su osnivači i oslonac Sekcije sestra u onkologiji u cilju razvoja i unapređenja onkološke zdravstvene nege kao i obrazovanja i kontinuirane edukacije sestara u onkologiji.

U međunarodnoj saradnji medicinske sestre Instituta daju doprinos Evropskoj asocijaciji onkoloških sestara (EONS) aktivnim učešćem u radu Saveta članstva EONS-a, stručnim skupovima, workshopovima, uključivanjem sestara u ekspertske grupe za izradu sestrinskih kurikuluma, vodiča u onkologiji i drugih instrumenata za edukaciju sestara, pacijenata i porodice. Pored EONS-a aktivni su članovi i ISNCC (International Society of Nurses in Cancer Care), a uspešnu saradnju ostvaruju i sa sledećim asocijacijama : B.U.ON, MASCC, ESMO, ONS (Oncology Nursing Society).

U Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije je zaposleno 326 medicinskih sestara-tehničara na neodređeno vreme od čega je 68 VMS i 258 SMS.