Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Služba za pravne i ekonomsko finansijske poslove

U Službi za pravne i ekonomsko finansijske poslove obavljaju se poslovi i zadaci koji doprinose ostvarivanju osnovne delatnosti Instituta.

Izrada opštih,pojedinacnih i drugih pravnih akata, zastupanje pred sudskim, upravnim i drugim organima, primena zakonskih i drugih propisa, postupanje po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja, poslovi vezani za zaštitu prava pacijenata, administrativni, kadrovski poslovi, poslovi kancelarijskog i arhivskog poslovanja, obezbedenja, plansko analiticki, poslovi društvenog standarda, finansijske operative, knjigovodstveni, obracun realizacije, investicije, poslovi vezani za sprovodenje postupaka javne nabavke dobara, usluga i ustupanje izvodenja radova u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, i drugi srodni poslovi od znacaja za ostvarivanje poslovne funkcije Instituta.

U Službi za pravne i ekonomsko finansijske poslove obrazovana su Odeljenja sa odsecima i to:

 1. Odeljenje za pravne poslove
 2. Odeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove
  • Odsek finansijske operative
  • Odsek za budžetsko knjigovodstvo
  • Odsek za plan, analizu i obracun realizacije
 3. Odeljenje za meterijalne poslove
  • Odsek za komercijalne poslove, magacinsko poslovanje i praćenje imovine
  • Odsek za javne nabavke

U Odeljenju za pravne poslove obavljaju se poslovi na izradi opštih,pojedinacnih i drugih pravnih akata, zastupanje pred sudskim, upravnim i drugim organima, primena zakonskih i drugih propisa, postupanje po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja, poslovi vezani za zaštitu prava pacijenata, poslovi vezani za rad organa Instituta, administrativni, kadrovski poslovi, poslovi kancelarijskog i arhivskog poslovanja, obezbedenja. i drugi slicni poslovi.

U Odeljenju za finansijsko-računovodstvene poslove obavljaju se plansko analiticki poslovi društvenog standarda, finansijske operative, knjigovodstveni, obracun realizacije, investicije i drugi srodni poslovi od znacaja za ostvarivanje poslovne funkcije Instituta.

U Odeljenju za materijalne poslove obavljaju se svi poslovi vezani za sprovodenje postupaka javne nabavke dobara, usluga i ustupanje izvodenja radova u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, izrada Plana nabavki u saradnji sa Odeljenjem za finansijsko-računovodstvene poslove, izrada odluka, rešenja, zakljucaka, itd. u postupku javne nabavke kao i obavljanje svih pravnih radnji vezanih za sprovodenje postupka javne nabavke u skladu sa zakonom, vodenje evidencije o javnim nabavkama, arhiviranje i cuvanje dokumentacije vezane za javne nabavke. Odsek ucestvuje u izradi konkursne dokumentacije.