Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Dijagnostika

Služba radiološke dijagnostike

Dijagnostički pregledi

Dijagnostički pregledi koji se mogu obaviti u Institutu su: različite laboratorijske analize i radiološki dijagnostički pregledi.

Radiološki dijagnostički pregledi

Radiološki dijagnostički pregledi se obavlјaju u prizemlјu i su terenu zgrade Instit u ta. Pacijente na pregled upućuje radiolog Klinike za radiološku onkologiju i dijagnostiku, lekar Odelјenja za specijalističke i konsultativne preglede ili konzilijum. Pacijent na radiološki dijagnostički pregled može biti upućen i iz druge ustanove. Mora imati uput lekara nadležnog doma zdravlјa (za pacijente koji nisu iz Beograda uput mora biti overen od strane nadležne komisije, sa ocenom) i overenu zdravstvenu knjižicu.

Zakazivanje dijagnostičkih pregleda

Dijagnostički pregledi se zakazuju na šalterima dijagnostike, u prizemlјu i suterenu zgrade Instituta.

Za zakazivanje je neophodan interni uput za dijagnostički pregled od lekara Instituta.

Ako je pacijent na pregled upućen iz regionalne zdravstvene ustanove, donosi i uput iz te ustanove, kao i klinički izveštaj lekara specijaliste koji traži radiološki pregled. Ukoliko je pacijent na pregled upućen sa konzilijuma, donosi i konzilijarnu odluku, ne stariju od šest meseci.

  • mamografski pregled se zakazuje na šalteru u prizemlјu, od 8:00 do 17:00 časova, sa medicinskom dokumentacijom.
  • ultrazvučni pregledi se zakazuju kod medicinske sestre/tehničara u ambulanti u kojoj se obavlјa i UZ pregled.
  • ct pregledi (skener) svih regija tela zakazuju se na šalteru radiološke dijagnostike u suterenu zgrade (u nivou skenera), svakog radnog dana, od 7:00 do 14:00 časova.
  • pregledi magnetnom rezonancom (nmr ili mri) se zakazuju u posebno određenim terminima:
  1. nmr pregled abdomena (stomaka), male karlice ­ zakazuje se na šalteru radiološke dijagnostike, u suterenu zgrade, od 12:30 do 13:00 časova, utorkom i petkom; za zakazivanje je nadležan ordinirajući radiolog;
  2. nmr pregled kičme, vrata, cns-a, glave – zakazuje se u prostorijama NMR u suterenu zgrade, od 12:30 do 13:00 časova, utorkom i petkom; za zakazivanje je nadležan ordinirajući radiolog;
  3.  nmr pregled dojki – zakazivanje se vrši u prostorijama NMR u suterenu zgrade, od 12:30 do 13:00 časova, utorkom na šalteru u suterenu zgrade, a četvrtkom u prostoriji NMR;
  4.  nmr pregled mekih tkiva, koštanog sistema – zakazivanje se vrši u lekarskoj sobi u prizemlјu Instituta, od 12:30 do 13:00 časova, ponedelјkom; za zakazivanje je nadležan ordinirajući radiolog.
  5.   scintigrafija (kostiju, štitaste žlezde, plјuvačne žlezde, parotireoideje i scintigrafija J 131) ­ zakazivanje se vrši na šalteru u prostorijama nuklearne medicine, između 8:00 i 13:00 časova, u suterenu zgrade Instituta.

Uputstva za pripremu za dijagnostičke preglede možete naći na sajtu Instituta, kao i u brošurama za pacijente.

Zakazivanje pregleda u Službi radiološke dijagnostike obavlja se po njenim odsecima i to zavisno od regije i vrste pregleda. Za sve vrste zakazivanja je neophodno poneti kompletnu medicinsku dokumentaciju. Lekar pod čijim nadzorom se zakazuje pregled može tražiti dopunu dokumentacije ili dijagnostičke procedure.

Odsek CT i MR (kompjuterizovanu tomografiju i magnetnu rezonancu):

1. CT pregledi svih regija tela zakazuju se na šalteru radiološke dijagnostike na -1 spratu (u nivou skenera) svakog radnog dana od 07h do 14h.

Neposredno pre termina zakazanog pregleda neophodno je da se pacijent javi na šalter radiološke dijagnostike, na -1 spratu, u nivou skenera.

 2. MR pregledi se zakazuju u posebno određenim terminima.

Neposredno pre termina zakazanog pregleda neophodno je da pacijent prvo otvori obračunsku listu, a zatim se u zakazano vreme sa otvorenom obračunskom listom javlja u prostorije magnetne rezonance.

a) MR pregled ABDOMENA (STOMAKA), MALE KARLICE. Zakazivanje se vrši na šalteru radiološke dijagnostike na -1 spratu od 12h30m do 13h00m UTORKOM i PETKOM.

Za zakazivanje su nadležne dr Marija Gajić Dobrosavljević, dr Jasmina Stevanović i dr Petar Milenković.

b) MR pregled KIČME, VRATA, CNS-a, GLAVE.

Zakazivanje se vrši u prostorijama magnetne rezonance na -1 spratu od 12h30m do 13h00m UTORKOM i PETKOM.

Za zakazivanje je nadležna dr Vesna Vuković i dr Nenad Spasić.

c) MR pregled DOJKI.

Zakazivanje se vrši u prostorijama magnetne rezonance na -1 spratu od 12h30m do 13h00m:

UTORKOM za zakazivanje je nadležna prof. dr sci med Zorica Milošević.

ČETVRTKOM za zakazivanje su nadležni prim. dr Biljana Jakovljević, mr sci med dr Tatjana Pavlović i dr Aleksandra Jarić.

d) MR pregled MEKIH TKIVA, KOŠTANOG SISTEMA.

Zakazivanje se vrši u lekarskoj sobi br. 44 u prizemlju Instituta od 12h30m do 13h00m PONEDELJKOM.

Za zakazivanje je nadležan mr sci med dr Predrag Ćirković.

 

OPŠTE INFORMACIJE ZA MR PREGLED:

Na zakazani pregled u IORS poneti obavezno: uput iz nadležnog doma zdravlja ili važeću potvrdu, kompletnu medicinsku dokumentaciju u vezi bolesti, načinjenim operacijama, primljenim terapijama kao i o daljem toku lečenja – prethodne scintiografske, UZ, Rtg, CT i MR nalaze (snimke i opise) radi poređenja.

MR pregled se obavlja u specijalnoj prostoriji (Faradejev kavez) koja izoluje aparat od spoljašnih uticaja. Pregled traje od 20 – 60 minuta i od pacijenta se zahteva apsolutno mirovanje. Pregled je potpuno bezbolan, a jedinu neprijatnost predstavlja buka. Pacijentu je omogućen govorni kontakt sa lekarom u slučaju bola, neprijatnosti ili straha. Pregled magnetnom rezonancijom je uveden u kliničku praksu 1980. godine i sva dosadašnja iskustva dokazala su da nema štetnih posledica po organizam pacijenta.

Uticaj magnetnog polja na metalne predmete, elektronske aparate i trudnoću može biti prepreka za pregled na magnetnoj rezonanciji. U slučaju da pacijent u telu ima ugrađene veštačke implante  (veštački kuk, ortopedske implante, srčane zaliske, klipseve, stentove, proteze oka, implante unutrašnjeg uha, srčani stimulator – pejsmejker, insulinske ili urološke pumpe i slično) neophodno je da konsultuje svog operatora koji je dužan da pruži informacije o vrsti implanta (tip, proizvođač, MR kompatibilnost) kako bi pregled bio bezbedan.

Pre ulaska u salu treba skinuti: naočare, aparat za sluh, šnale, značke, broševe, ključeve, metalni novac, olovke, upaljač, sat, kreditne kartice, periku, šminku, lak za kosu i sve aparate na principu elektronskih kola ili magnetnih memorijskih jedinica!

Nalaz radiologa se podiže na šalteru radiološke dijagnostike na -1 spratu. Termin podizanja nalaza određuje radiolog nakon završenog pregleda.

Dodatne informacije se mogu zatražiti na broju telefona +381(11)206-7208+381(11)206-7208.

Odsek za ultrazvučnu dijagnostiku:

Zakazivanje pregleda vrši se na šalteru radiološke dijagnostike u prizemlju Instituta, svakog radnog dana od 08h do 12h.

Odeljenje za dijagnostiku bolesti dojke:

Zakazivanje pregleda vrši se na šalteru radiološke dijagnostike u prizemlju Instituta, svakog radnog dana od 07h do 19h.

Dodatne informacije se mogu zatražiti na broju telefona +381(11)206-7200+381(11)206-7200.

Kabinet za konvencionalnu radiološku dijagnostiku:

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije je u procesu nabavke aparata za rendgen dijagnostiku.

Odeljenje nuklearne medicine:

Svakoj dijagnostičkoj proceduri na odeljenju nuklearne medicine obavezno prethodi pregled pacijenta od strane odeljenskog lekara nuklearne medicine kako bi se odredio tačan način izvođenja procedure snimanja. Takođe, neophodno je poneti celokupnu dokumantaciju uz popunjen upitnik sa informatorom za svaku pojedinačnu metodu (u prilogu).

Na nedeljnom nivou se zakazuju snimanja: pljuvačnih žlezda, štitne žlezde, paraštitnih žlezda (99m Tc MIBI), dojki (99m Tc MIBI),  jednofazna scintigrafija kostnog sistema (99mTc DPD), limfoscintigrafija sa detekcijom stražarskih limfnih žlezda u malignih melanoma i dojke (99m Tc nanokoloid), i kontrolno snimanje celog tela kod medularnih karcinoma štitne žlezde (99m Tc DMSA V), kao i postoperativno snimanje celog tela izotopom jodom 131 kod papilarnih karcinoma štitne žlezde.

Na zakazani dan snimanja pacijent prvo otvara obračunsku listu na šalteru radiološke dijagnostike na -1 spratu Instituta, a zatim se u zakazano vreme (8h 30m) sa otvorenom obračunskom listom javlja na šalter u prostorijama nuklearne medicine.

Osim ovih scintigrafskih snimanja na odeljenju nuklearne medicine vrše se i laboratorijska ispitivanja hormona i markera štitaste žlezde (RIA metode, kalcitonin IRMA, brojač Cobra Packard), koja se ne zakazuju i u koje je uključen pregled lekara, sa praćenjem i kontrolom terapije – svakog dana od 9h-11h.

Kontakt šaltera nuklearne medicine:

telefon: +381(11)206-7251+381(11)206-7251

E-mail: nuklearna@ncrc.ac.rs