Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Informacije o IORS-u

Osnovne informacije

Pun naziv: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Adresa: Pasterova 14, Beograd

Podaci o Institutu

Matični broj: 07046707
Šifra delatnosti: 85110
Telefon: 381 (0) 11 2067-100381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Brojevi tekućih računa

Budžetski račun: 840-618661-46
Sopstveni račun: 840-618667-28
PIB: 100284729

 

Stručni organi

 • Stručni savet
 • Stručni kolegijum
 • Etički odbor
 • Komisija za unapređenje kvaliteta rada
 • Naučno veće

 

Stručni savet

Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odbora čija nadležnost je utvrđena Statutom Instituta. Stručni savet ima devet članova:

 1. Prim. dr sc. med. Nataša Jovanović-Korda, Klinika za radijacionu onkologiju, predsednik
 2. Prim. dr sc. med. Snežana Šušnjar, NS, Klinika za internističku onkologiju, zamenik predsednika
 3. Ass. dr sc. med. Marko Buta, Klinika za onkološku hirurgiju, član
 4. Prim. dr sc. med. Lejla Paripović, Služba za pedijatrijsku onkologiju, član
 5. Dr Irena Jovanić, Služba za patološku i drugu dijagnostiku, član
 6. Dr Biljana Bazić-Ćorović, Odeljenje za nuklearnu medicinu, član
 7. Dr Dragana Jovićević, Služba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku, član
 8. Dr sc. Tatjana Stanojković, VNS, Služba za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost, član
 9. Mr. ph. spec. Ivana Popović, Odeljenje za apotekarsku delatnost (Bolnička apoteka), član

Učesnici u radu Stručnog saveta:

 1. Mirjana Gavrilović, dipl.def., VMS, Glavna sestra Instituta
 2. Brankica Vračar, samostalni pravni saradnik, kontakt telefon 011/20-67-122

 

Stručni kolegijum

Stručni kolegijum je stručno telo koje razmatra i usvaja stručne i doktrinarne stavove. Članove Stručnog kolegijuma čine rukovodioci organizacionih jedinica zdravstvene struke. Stručni kolegijum ima 12 članova:

 1. Prof. dr Ivan Marković, direktor Klinike za onkološku hirurgiju,
 2. Prim. dr sci. med. Davorin Radosavljević, direktor Klinike za internističku onkologiju,
 3. Prof. dr Vesna Plešinac-Karapandžić, direktor Klinike za radijacionu onkologiju,
 4. Prof. dr Dragana janić, specijalista pedijatrije, rukovodilac Službe za pedijatrijsku onkologiju,
 5. Dr sc.med. Zorka Milovanović, rukovodilac Službe za patološku i drugu dijagnostiku,
 6. Doc. dr Mirjan Nadrljanski, rukovodilac Službe za radiološku dijagnostiku
 7. mr. ph. Aleksandra Ninković, rukovodilac Službe za laboratorijsku dijagnostiku,
 8. Prof. dr Ljiljana Mijatović-Teodorović, načelnik Odeljenja za nuklearnu medicinu,
 9. Prim. dr Neven Jokić, načelnik Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede,
 10. Dr sc.med. Ana Jovićević, specijalista epidemiologije, rukovodilac Službe za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku,
 11. Mr ph.spec. Tatjana Tomić, farmaceut specijalista, načelnik Odeljenja apoteke,
 12. Dr sc. Radmila Janković n. sav, rukovodilac Službe za naučnoistraživačku i obrazovnu delatnost.

U radu Stručnog kolegijuma učestvuju pomoćnici direktora:

  1. Prim. dr sci.med. Dejan Stojiljković, pomoćnik direktora Instituta za zdravstvenu delatnost, Klinički asist.
  2. Prof. dr sci med Marina Nikitović, pomoćnik direktora Instituta za naučnoistraživačku i obrazovnu delatnost, rukovodilac Službe za naučnoistraživačku i obrazovnu delatnost

Etički odbor

Etički odbor je stručno telo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike. Etički odbor ima sedam članova od kojih su pet iz reda zaposlenih u Institutu a dva su predstavnici građana. Nadležnost Etičkog odbora je utvrđena Statutom.

   1. Prim spec dr.med Suzana Matković – predsednik
   2. Prim.dr.sc.med. Snežana Šušnjar – zamenik predsednika
   3. Mr. ph. Svetlana Barjaktarević
   4. Prof.dr Zorica Milošević
   5. Prim.dr.sc.med Aleksandar Martinović
   6. Ljiljana Šipka – Čortanovski, dipl. pravnik
   7. Tanja Šormaz, dipl. pravnik

Komisija za unapređenje kvaliteta rada

Komisija za unapređenje kvaliteta rada je stručno telo Instituta koji se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u Institutu.

 1. dr Dragana Jovićević, specijalista epidemiologije, Služba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku, predsednik
 2. dr sci med Svetlana Ristić, dipl. defektolog, Služba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku, zamenik predsednika
 3. dr sci med Ivana Božović-Spasojević, Klinika za internističku onkologiju, član
 4. doc dr Tatjana Arsenijević, Klinika za radijacionu onkologiju, član
 5. klin. asist. dr sci med dr Merima Goran, Klinika za onkološku hirurgiju, član

 

Naučno veće

Naučno veće je stručni organ Instituta čija nadležnost je utvrđena Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti i Statutom.

U Naučno veće Instituta imenuju se:

 1. dr sc Radmila Janković, n. sav, predsednik
 2. dr sc Milena Čavić, vns, zamenik predsednika
 3. dr sc Nevenka Gligorijević, vns, sekretar
 4. dr sc med Snežana Bošnjak, n. sav
 5. dr Marko Radulović, n. sav
 6. dr sc Tatjana Srdić-Rajić, n. sav
 7. dr sc Tatjana Stanojković, n. sav
 8. dr sc Sandra Aranđelović, n. sav
 9. dr sc med Zorica Tomašević, n. sav
 10. dr sc Ana Vuletić, vns
 11. dr Ana Krivokuća, vns
 12. dr sc Ivana Matić, vns
 13. dr sc Miljana Tanić, vns
 14. dr sc med Katarina Mirjačić Martinović, vns
 15. prim dr sc med Snežana Šušnjar, ns
 16. dr sc med Davorin Radosavljević, ns
 17. dr sc Jelena Grahovac, ns

Mandat rukovodstva Naučnog veća traje 4 godine.

U radu Naučnog veća učestvuje pomoćnik direktora za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost.