Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Odeljenje za specijalističko konsultativne preglede

Odeljenje za specijalističke i konsultativne preglede je samostalno odeljenje Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Ovo odeljenje uspostavlja prvi kontakt sa pacijentima.

U ovom odeljenju pacijenti se uvode u evidenciju Iinstituta, upućuju na prvi ili kontrolni pregled, konzilijarne preglede, obavlja se prijem pacijenata na stacionarno lečenje.

Organizovano je tako da obavlja svoju delatnost preko prijemnih šaltera – dva šaltera: I i II nivo i sledećih ambulanti: hirurška (tri ambulante); ginekološka (dve ambulante); internistička (tri ambulante); radiološka (dve ambulante); previjališta (aseptično i septično); ambulanta za prijem bolesnika; šaltera dijagnostike i konzilijarne ambulante.

Obavljanje pregleda funkcioniše na sledeći način: prvi pregledi se ne zakazuju, dok se kontrolni pregledi zakazuju, u zavisnosti od toga kada lekar koji leči pacijenta radi u ambulanti. Prijem pacijenata na stacionarno lečenje se obavlja na osnovu liste čekanja. Konzilijarni pregledi se takođe zakazuju u zavisnosti od toga kada se održava odgovarajući konzilijum.

U Odeljenju za specijalističke i konsultativne preglede radi 46 zaposlenih, i to: 2 lekara specijalista, 22 medicinske sestre i 22 administrativna tehničara. Saradnici odeljenja su direktori službi, lekari na specijalizaciji.

Važni punktovi i usluge Odeljenja za specijalističke i konsultativne preglede

Šalteri u vezi sa ovim odeljenjem, kao i usluge koje ovo odeljenje pruža su:

ŠALTER INFORMACIJA

Nalazi se na ulasku u zgradu, gde se pacijent iz drugih zdravstvenih ustanova, trijažom, upućuje u odgovarajuću specijalističku ambulantu.

ŠALTER PRVOG PREGLEDA (prvog nivoa pregleda)

Pri prvom dolasku u Institut, pacijent se javlja na šalter I nivoa, gde medicinska sestra vrši trijažu pacijenata, preuzima minimum dokumentacije za obavljanje prvog pregleda, otvara obračunski list (na kome se evidentiraju sve eventualne dijagnostičke metode i prosleđuju na naplatu) i unosi podatke iz zdravstvene knjižice. U upotrebi je parcijalni informacioni sistem, od marta 2005. godine, koji se sastoji iz mreže od 18 PC računara, 18 laserskih štampača. To omogućava precizan uvid u kretanje pacijenta (u smislu praćenja dijagnostike), kao i komforan uvid u dokumentaciju koja je elektronskog tipa. Na osnovu uputne dijagnoze i propratne medicinske dokumentacije, pacijent se upućuje u odgovarajuću specijalističku ambulantu (ambulantu za prve preglede, kontrolne ambulante, ginekološku ambulantu, internističku ambulantu sa EKG-om, previjalište, Konzilijum i prijemnu ambulantu).

ŠALTER DRUGOG NIVOA PREGLEDA (drugi nivo pregleda)

U zakazanom terminu, pacijent se javlja na šalter II nivoa, gde se trijažom upućuje u odgovarajuću specijalističku ambulantu.

ŠALTER DIJAGNOSTIKE

Pacijenti upućeni iz ambulanti I i II nivoa na neki od dijagnostičkih pregleda se javljaju na šalter dijagnostike, gde se na osnovu traženog dijagnostičkog pregleda, vrši trijaža i pacijent šalje na odgovarajući pregled (mamografiju, UZ, CT, MR i RTG snimanja).

KONZILIJUM

Na osnovu uputa za konzilijarni pregled, sa prezentacijom i pratećom dokumentacijom, pacijentu se zakazuje odgovarajući konzilijum U određenom terminu, pacijent se javlja na konzilijarni pregled, kada se donosi odluka o načinu i vrsti lečenja pacijenta (primena određenog protokola lečenja).

OTVARANJE ISTORIJE BOLESTI

Po završetku obavljenog Konzilijarnog pregleda, pacijentu se otvara istorija bolesti, u koju se upisuju lični podaci. Broj istorije bolesti se upisuje u identifikacionu karticu, koja se daje pacijentu, radi identifikacije tokom daljeg lečenja.

PRIJEMNA SLUŽBA

Da bi pacijent bio primljen na stacionarno lečenje, neophodno je da prođe adekvatan konzilijarni pregled, da bi donošenjem konzilijarne odluke o stacionarnom lečenju stekao pravo da zauzme mesto na listi čekanja za prijem. Pacijenti se pozivaju na prijem u bolnicu putem telegrama poslatog na kućnu adresu. Administrativni tehničar preuzima svu dokumentaciju i propisno overen uput i prilaže u istoriju bolesti. Medicinska sestra postupa prema Protokolu zdravstvene nege i pacijent se upućuje u odgovarajuću organizacionu jedinicu Instituta.

Po završetku ambulantnog ili stacionarnog lečenja, lekar određuje periodiku kontrolnih pregleda, zakazuje prvi kontrolni pregled (unosi se tačan datum u otpusnu listu ili u izveštaju doktora specijaliste). Pri svakom pregledu pacijentu se zakazuje sledeći kontrolni pregled (u knjigu zakazivanja kontrolnih pregleda), u zavisnosti od rada ambulante doktora specijaliste koji je nadležan.

Minimum dokumentacije za obavljanje prvog pregleda je sledeći: zdravstvena knjižica, uput za specijalistički pregled. Minimum za obavljanje kontrolnog pregleda je uput za kontrolni pregled specijaliste, identifikaciona kartica u koju je upisan broj istorije bolesti i izveštaj doktora specijaliste sa prethodnog pregleda. Svaki pregled se takođe može obaviti uz novčanu nadoknadu pacijenta, ukoliko pacijent nema potreban uput, a prema važećem cenovniku prihvaćenom od strane Ministarstva zdravlja.