Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Klinika za medikalnu onkologiju

Klinika za medikalnu onkologiju se bavi tercijarnom onkološkom zaštitom i u svom domenu doprinosi referentnosti Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS).

Klinika je 50 godina (odeljenje osnovano 1958. godine) angažovana u svim aspektima sistemske terapije malignih bolesti u odraslih. Kliniku za medikalnu onkologiju čine:

Stacionar za intrahospitalnu primenu hemioterapije sa pet odeljenja koja se bave pojedinim tipovima i grupama malignih bolesti i stručno su odgovorna za, u našim uslovima, najviši mogući nivo usluga i stručnog rada. Uz stacionar je i odsek intenzivne nege gde se zbrinjavaju najteže komplikacije hemioterapije, a mogu se sprovoditi i rane faze kliničkih studija.

Dnevna bolnica za hemioterapiju koja u ambulantnim uslovima pruža svakodnevno veliki broj usluga standardne i programske hemioterapije, kao i suportivne terapije.

Kliničke laboratorije koje rade sa međunarodnim sertifikatima i laboratorijski su oslonac IORS, sa veoma velikim brojem hematoloških i biohemijskih analiza, od najjednostavnijih do vrlo sofisticiranih.

Kabinet za endoskopiju, gde se sprovodi savremena dijagnostika i praćenje malignoma digestivnog trakta.

Klinika učestvuje u multidisciplinarnom radu IORS-a, pre svega konzilijarnom radu, participira u Naučnom veću, Stručnom savetu, Savetu za klinička ispitivanja, Etičkom odboru.

Njeni lekari čine oslonac Udruženja medikalnih onkologa Srbije (UMOS) i tako promovišu najsavremenije terapijske stavove i pravce istraživanja.

U međunarodnoj saradnji, njeni lekari daju značajan doprinos Evropskoj organizaciji za izučavanje i lečenje raka (EORTC), kao istraživači u kliničkim studijama, a takođe i u drugim istraživačkim organizacijama i međunarodnim asocijacijama.

Lekari Klinike su nosioci dva nacionalna naučna projekta u oblasti kliničke onkologije, finansirana od strane Ministarstva za nauku.

Stručnjaci Klinike učestvuju u obrazovnoj delatnosti, u poslediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.