Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Odeljenje Data Centar

D A T A    C E N T A R

prva organizaciona jedinica koja se bavi informatičko-statističkim poslovima

unutar zdravstvene ustanove tercijalnog nivoa u Srbiji.

Ideja

Osnovan je novembra 1994. godine sa idejom da pruži informatičku, statističku i tehničku podršku naučno-istraživačkom radu Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije jer je brojna naučna istraživanja, radove i publikacije, izlaganja na stručnim skupovima i sastancima kao i druge nestandardne poslove bilo teško realizovati bez stručne nemedicinske podrške.

Učešćem u pretkliničkim i kliničkim istraživanjima, razvojem namenskih aplikacija (HEM – program za praćenje pacijenata lokalno iniciranih kliničkih trajala; APO – program za apoteku, ANT – program za antibiogram), nabavkom i održavanjem računarske opreme kao i pružanjem statističko-tehničkih usluga, Data Centar je postao značajna podrška ne samo naučno-istraživačkom radu već i svakodnevnoj zdravstvenoj delatnosti Instituta.

Data Centar – prvi zaposleni (Zorana Bizetić i Branislav Ribarić)

Razvoj

Ekspanzijom informaciono-komunikacionih tehnologija,  Data Centar 2001. godine prerasta u odeljenje koje se bavi medicinskom informatikom, medicinskom statistikom i publicistikom.

Angažovanjem njegovog osoblja, uvedena je računarska mreža sa preko 150 računara; podržano je nekoliko stotina naučnih publikacija sa preko 10000 slajdova namenjenim izlaganjima na skupovima; stečeno preko 50 akademskih (magistri i doktori nauka) i stručnih zvanja (specijalisti i subspecijalisti); objavljeno više od 50 monografija, brošura, biltena; realizovano nekoliko edukativnih kurseva iz oblasti medicinske statistike i informatike.

Čak su i sve verzije WEB prezentacije Instituta, uključujući i sadašnju, nastale uz pomoć entuzijazma, ideja i stručnosti iskusnog osoblja Data Centra.

Data Centar – 1996. godine (Dušanka Rapajić, Dragica Stevanić, Branislav Ribarić, Borivoje Popović, Brankica Vračar i Dušica Gavrilović)

Podaci govore…

da je u 2012. godini, Data Centar pružio zaposlenima u Institutu ukupno 1547 usluga koje su od strane 15% korisnika ocenjene kao kvalitetne a od strane 85% korisnika kao visoko kvalitetne.

U 2012. godini, pored održavanja računarske opreme  i mreže koja broji preko 350 računara, statističke obrade podataka preko 55 namenskih baza nad skoro 10000 pacijenata, recenzije stručnih radova i podrške projektima koji se sprovode na Institutu, Data Centar je akreditovao informatički kurs koji je uspešno završilo 113 polaznika Instituta.

Kurs – akreditovan 01.03.2012. godine

Danas

Ulaskom Instituta u  informatičke projekte Ministarstva zdravlja (IPA 2008, EU IHIS i Svetska banka-dodatno finansiranje), ključna uloga Data Centra postaje uvođenje i održavanje bolničkog Informacionog sistema HELIANT, čija je implamantacija u toku.

Danas, Data Centar ima sve više obeležja savremenog informatičkog odelenja.

Data Centar  sa svojim pezionerima

Data Centar je odeljenje koje se bavi poslovima medicinske informatike, kliničke biostatistike i publicistike. Podeljen u tri kabineta:

Kabinet za medicinsku informatiku

Kabinet za Medicinsku informatiku omogućava nesmetan rutinski rad Instituta obezbeđujući funkcionalan, stabilan, bezbedan i efikasan rad informacionog sistema i namenskih aplikacija. Ovaj kabinet je dao veliki doprinosu u uvođenju informacionog sistema u Institutu. Osnovna oblast rada ovog kabineta je:

 1. praćenja i planiranje informacionih potreba Instituta;
 2. planiranje i učešće u razvoju i implementaciji celokupnog informacionog sistema Instituta;
 3. učešće i/ili održavanje informacionog sistema Instituta (funkcionalnost i sigurnost podsistema i celokupnog informacionog sistema)
 4. planiranje, razvoj, implementacija i održavanje namenskih aplikacija za potrebe Instituta;
 5. planiranje i upravljanje hardverskim, softverskim i IT kadrovskim resursima;
 6. održavanje računarskih mreža, hardvera, sistemskog softvera i ostale IT opreme
 7. administriranje informacionog sistema i namenskih aplikacija
 8. planiranje, izrada i realizacija plana bezbednosti čuvanja i protoka elektronskih podataka, uz modifikaciju i osavremenjavanje istog u skladu sa novim potrebama
 9. kontinuirana edukacija radi mogućnosti procene, praćenja i odgovora na bezbednosne rizike

Novak Vuletić

Nikola Jovanović

Kabinet za medicinsku statistiku

Teško je zamisliti da se naučni rad Instituta objavi ili prezentuje na nekom stručnom skupu, a da se ne koristi usluga Kabineta za medicinsku statistiku. U njemu se izrađuju razni statistički izveštaji bazirani na podacima iz namenskih aplikacija ili namenskih baza podataka. Uvođenjem informacionog sistema ovaj kabinet dobija i ulogu generisanja kako rutinskih tako i namenskih (ad hoc) izveštaja usmerenih ka:

 

 1. unapređenju kvaliteta rutinskog rada
 2. zadovoljavanju potreba Instituta kao referentne ustanove – u smislu pomoći u izradi  stručno-metodoloških preporuka, nacionalnih vodiča za prevenciju i lečenje maligniteta i sl.
 3. zadovoljenju potreba Instituta kao naučnoistraživačke ustanove – u smislu podrške naučnoistraživačkog rada

 

Kabinet za medicinsku statistiku radi sledeće poslove:

 1. generiše rutinske i namenske izveštaja na osnovu elektronskih podataka Informacionog sistema za potrebe Instituta
 2. vrši pripremu za statitistiku obradu (kontrola podataka,  transformacija podataka i sl.)
 3. statističke analize podataka i interpretacije rezultata
 4. učeštvuje u planiranju prospektivnih kliničkih istraživanja
 5. definiše plana statističke analize i statističke metodologije kliničkih ispitivanja
 6. radi na edukaci primene novih statističkih metoda

Zorana Bizetić i Dušica Gavrilović

Brankica Vračar

Kabinet za publicistiku i prezentaciju

Kabinet za publicistiku i prezenaciju radi sledeće poslove:

 

 1. održava i ažurira WEB prezentaciju Instituta, a u cilju redovnog i blagovremenog informisanja o aktivnostima i radu Instituta kako pacijenata tako i celokupne javnosti (Lista zakazivanja, Lista hospitalizovanih bolesnika, stanje sredstava, novine u lečenju karcinoma, itd.)
 2. tehničke podrške kao referentnoj ustanovi (izrada publikacija vezanih za stručno-metodološke preporuke, nacionalne vodiče za prevenciju i lečenje maligniteta, i sl.)
 3. tehničke podrške Institutu kao naučnoistraživačkoj ustanovi (podrška naučno-istraživačkom radu i publikovanju rezultata)

 

Duško Stojanovski

Dušanka Rapajić