Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Prava pacijenata

Prava pacijenata

U skladu sa osnovnim lјudskim pravima i vrednos tima u zdravstvenoj zaštiti, pacijent ima pravo da bude informisan o:

  1. dijagnozi i prognozi bolesti;
  2. kratkom opisu, cilјu i koristi od predložene medicinske mere, trajanju i mogućim posledicama preduzimanja, odnosno nepreduzimanja predložene mere;
  3. vrsti i verovatnoći mog ućih rizika, bolnim i drugim sporednim ili trajnim posledicama;
  4. alternativnim metodama lečenja;
  5. mogućim promenama stanja posle preduzimanja predložene medicinske mere, kao i mogućim nužnim promenama u načinu života;
  6. dejstvu lekova i mogućim sporednim posledicama.

Pacijent ima pravo uvida u svoju medicinsku dokumentaciju. Ako je pacijent maloletno lice, pravo uvida u dokumentaciju imaju roditelјi, staratelј ili zakonski zastupnik. Obaveštenja pravnim licima se daju samo uz odobrenje ili po nalogu suda.

Zahtev za uvid u medicinsku dokumentaciju

Zahtev za pristup, uvid i dobijanje kopije medicinske dokumentacije može podneti pacijent, bliski rođaci (ukoliko je pacijent preminuo) ili pravno lice ­ sud (Zakon o pravima pacijenata, „Sl. glasnik RS“, br. 45/13). Zahtev se podnosi nadležnom licu u pisanoj formi.

Brošuru o pravima pacijenata koju je izdalo Ministarstvo zdravlja Srbije možete preuzeti sa sajta Instituta ili klikom na sledeći link BROŠURA.

Žalbe, pohvale i predlozi

Žalbe, pohvale i predloge pacijenata osoblјe je uvek spremno da sasluša i preduzme potrebne mere. Ako želite da svoje mišlјenje dostavite u pisanom obliku, na raspolaganju su Vam sandučići, postavlјeni za te namene u Institutu. Pohvale i druge utiske pre odlaska kući možete napisati u Knjigu utisaka, koju ćete dobiti od medicinske sestre ­ tehničara. Ukoliko imate neku sugestiju ili predlog, možete ih uputiti i na mejl adresu: kabinet@ncrc.ac.rs