Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Arhiva 2019. godina

Javne nabavke u 2019. godini

 

JN materijala za održavanje higijene po partijama (187/2019)

JN za mešovitu nabavku termotehničke i elektroopreme sa pratećim građevinskim radovima za potrebe Službe za pedijatrijsku onkologiju (182/2019)

JN dobara: Potrošni materijal za Službu patohistologije i citologije (188/2019)

JN dobara za nabavku terapijskih kapsula: 131J/mCi od 50 mCi , 22 komada i 131, mCi od 100 mCi, 22 komada (190/2019)

JN usluga servisiranja i održavanja medicinskog aparata: VARIOAN 6ЕX S/N: 1089 (178/2019)

JN dobara: javna nabavka rezervnog dela – izvora elektrona sa katodnim držačem (184/2019)

JN dobara: Osimertinib a 80mg (189/2019)

JN dobara: javna nabavka citostatika i lekova sa D liste (185/19)

JN dobara: medicinski potrošni materijal po partijama (183/2019)

JN usluga preuzimanja, transporta i trajnog zbrinjavanja citostatskog, hemijskog i farmaceutskog otpada sa potrošnim materijalom (173/2019)

JN leka: PALBOCIKLIB 125mg /100 mg/75 mg (180/2019)

JN centrifuga za potrebe Odeljenja biohemijske laboratorije (175/2019)

JN sitnog medicinskog inventara na nivou Instituta: aparati za merenje krvnog pritiska sa manometrom 20 komada, i stetoskopa 20 komada (172/2019)

JN dobara: PALBOCIKLIB 21 kapsula X 125 mg (179/2019)

JN usluga za stolarsko-tapetarske sa ugradnim materijalom, limarske sa ugradnim materijalom i usluge servisiranja po partijama (171/2019)

JN u otvorenom postupku – usluge tekućih popravki i održavanja medicinske opreme (157/2019)

JN dobara: Human ErbB/Her Еlisa kit – 96 тests R&D sistems, 2 komada, Human IGF-1/1GF – 1 Qvantikine Еlisa кit -96 теst R&D systems, 2 komada (166/2019)

JN leka: Daratumumab a 20 ml (20mg/ml) (170/2019)

JN male vrednosti dobara – nameštaj za opremanje prostorije za novi CT simulator (168/2019)

JN medicinskog potrošnog materijala i hemikalija za laboratorije (167/2019)

JN dobara: Humani protrombinski kompleks (162/2019)

JN radovi na tekućem održavanju delova objekta IORS-a i to u funkciji Odeljenja nuklearne medicine – objekat septička jama taložnik (164/2019)

JN nabavka dobara: Osimertinib a 80mg (JN 163/2019)

JN usluga: rezervni delovi, servis i održavanje ormara (proizvođača Asecos) za čuvanje hemikalija (137-01/2019)

JN održavanja medicinske opreme proizvođača URLICH sa rezervnim delovima (JN 32/2019)

JN medicinskog potrošnog materijala po partijama (JN 160/2019)

JN usluge izrade projekta mera zaštite od jonizujućeg zračenja i projektne dokumentacije za planiranje i izvođenje radova na adaptaciji prostora za brahiterapijsku mašinu (JN 161/2019)

JN male vrednosti usluga održavanja i servisiranja sistema sa rezervnim delovima (151/2019)

JN leka: Osimertinib a 80mg (154/2019)

JN Hemikalije i potrošni laboratorijski materijal po partijama za potrebe projekta 175011 JN 137/2019 (JN 137/2019)

JN usluga po partijama (148/2019)

JN nabavka dobara – lek IBRUTINIB a 140 mg JN 150/2019 (JN 150/2019)

JN male vrednosti dobara – nameštaj za opremanje prostorije za novi CT simulator (JN 152/2019)

JN usluga tekuće popravke i održavanje medicinske oprem po partijama (143/2019)

JN usluga – tekućih popravki i održavanja medicinske opreme Instrumentation Laboratory Beckman Coulter i aparata Innoven Jouan po partijama (142/2019)

JN dobara po partijama (141/2019)

JN medicinskog potrošnog materijala po partijama (JN 139/2019)

JN usluga održavanja monitora za rad u magnetnom polju sa rezervnim delovima (135/2019)

JN lekova i citostatika sa D liste (149/2019)

JN usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme po partijama (146/2019)

JN leka: Osimertinib a 80mg (147/2019)

JN usluga: tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama (144/2019)

JN usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme: Ultrazvuk za brahiterapiju, proizvođača B&K (145/2019)

JN male vrednosti dobara – licenci za kancelarijske računare – OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 (140/2019)

JN usluga: održavanja opreme za ugostiteljstvo i domaćinstvo sa rezervnim delovima po partijama (64/2019)

JN održavanja i servisiranja aparata (129/2019)

JN usluga održavanja i servisiranja medicinskih aparata: Medison SonoAce 8000EX EXP, Medison SonoAce 8000EX EXP, Medison SonoAce 8000 SE CW, Medison SonoAce Accuvix XQ, Samsung Accuvix A30 , Medison SonoAce X8, Sonny laser Imager sa rezervnim delovima (96/2019)

JN male vrednosti za javnu nabavku opreme za terapijski blok za lečenje pacijenata radioaktivnim jodom (131 Ј) (133/2019)

JN dobara: sredstva za dezinfekciju po partijama (126/2019)

JN usluga popravke i održavanje liftova u novodograđenom delu Dnevne bolnice za radioterapiju (125/2019)

JN usluga održavanja i servisiranja aparata po partijama (30/2019)

JN dobara: hemikalije iz direktnih materijalnih sredstava DMT2 projekta III41026 koja se sprovodi u otvorenom postupku po partijama (121/2019)

JN usluga tekuće popravke i održavanje medicinske opreme: Laminarne komore (120/2019)

JN usluge popravke i održavanja aparata proizvođača: Elekta Synergy platform (123/2019)

JN usluge održavanja i servisiranja aparata proizvođača: Elekta Synergy platform (124/2019)

JN leka: IBRUTINIB a 140 mg (122/2019)

JN enteralne hrane po partijama (115/2019)

JN usluga za pranje, sušenje i peglanje veša (113/2019)

JN usluga: tekućih popravki i održavanja medicinske opreme CT Simulator – LightSpeed RT 4 (114/2019)

JN usluga tekućih popravki i održavanja opreme proizvođača Hettich, TKA, Dairei i Artico po partijama (106-01/2019)

JN usluga: tekućih popravki i održavanja i medicinske opreme proizvođača HERAEUS I NICON (36-01/2019)

JN nepredviđeni radovi u Odeljenju nuklearne medicine na izgradnji novog terapijskog bloka za lečenje pacijenata radioaktivnim jodom (118/2019)

JN citostatika sa D liste (117/2019)

JN dobara za 2019. godinu: medicinski potrošni materijal za intraoperativni neuromonitoring (107/2019)

JN usluga po partijama – tekuće popravke i održavanje medicinske opreme Plazma Sterilizator – Sterrad 100 S (108/2019)

JN usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme po partijama (110/2019)

JN usluga: održavanja opreme proizvođača FACS CALIBOUR – aparata FACS CALIBOUR sa rezervnim delovima (72/2019)

JN usluga po partijama – tekuće popravke i održavanje medicinske opreme – sterilizatora, po partijama (97/2019)

JN usluga održavanja usluga higijene (111/2019)

JN tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama JN 105/2019

JN usluge: servisiranja sistema za dojavu požara sa centralom (FITICH, COFEM, COOPER CF3000) (65/2019)

JN usluga održavanja i čišćenja kanalizacione mreže i separatora masti sa ugradnim materijalom (33/2019)

JN leka Osimertinib a 80mg (106/2019)

JN medicinski potrošni materijal za sterilizaciju po partijama (85/2019)

Oglas IV za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava

JN potrošni materijal za endoskopsku hirurgiju po partijama (86/2019)

JN lekova i citostatika sa D liste (101/2019)

JN leka: OLAPARIB a 50 mg (104/2019)

JN dobra za: Kliniku za medikalnu onkologiju po partijama (103/2019)

JN usluga: endoskopski stapleri i punjenja (94/2019)

JN dobara: antitela, reagenasa i hemikalija za imunohistohemijsku dijagnostiku (99/2019)

JN zaštitnih nitrilnnih rukavica za bezbedno rukovanje citostaticima (98/2019)

JN dobra: potrošni materijal za popravku zgrade po partijama (92/2019)

JN HD Endoskopskog stuba sa gastroskopom i kolonoskopom (52/2019)

JN tehničkog materijala za medicinsku opremu po partijama (87/2019)

JN usluga sakupljanja, transporta i tretmana opasnog infektivnog otpada sa potrošnim materijalom (90/2019)

JN rezervnih delova (Assy, Magnetron, #MG6190 (10001301301) ili odgovarajući i Electron tube (89/2019)

JN usluga održavanja zgrade po partijama (61/2019)

JN tekstilnog materijala po partijama (79/2019)

JN lekova i citostatika sa D liste po partijama (5/2019)

JN male vrednosti: nabavka računarske opreme (82/2019)

JN dobara: biohemijski reagensi po partijama (88/2019)

JN usluga održavanja usluga higijene (80/2019)

JN dobara: nabavka dobara – lekovi i medicinski potrošni materijal za (DMT 1) (74/2019)

JN usluge popravke i održavanja aparata proizvodjača Elekta (78/2019)

JN sitnog inventara po partijama (63/2019)

JN usluga održavanja i servisiranja split sistema sa rezervnim delovima (81/2019)

JN leka: OLAPARIB a 50 mg (84/2019)

JN dobara: reagensi i laboratorijski potrošni materijal za odeljenje eksperimentalne laboratorije po partijama (69/2019)

JN dobara: antitela, reagenasa i hemikalija za imunohistohemijsku dijagnostiku (62/2019)

JN dobara: potrošnog medicinskog materijala, reagenasa i hemikalija za odeljenje patologije i citologije (70/2019)

JN medicinskog potrošnog materijala po partijama (54/2019)

JN termoplastičnih maski po partijama (51/2019)

JN usluga: tekuće popravke i održavanje medicinske opreme proizvođača Eppendorf (37/2019)

JN usluga javnog zdravlja (77/2019)

Oglas III za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava

JN usluga održavanje elektroinstalacija sa rezervnim delovima (76/2019)

JN usluga održavanja softvera (56/2019)

JN dobara životne namirnice po partijama (67/2019)

JN usluga osiguranja po partijama (66/2019)

JN medicinskog potrošnog materijala za biopsiju dojki (58/2019)

Oglas II za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava

JN usluga održavanja i servisiranja Elektroagregata DEA (35/2019)

Oglas za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava

JN leka: IBRUTINIB a 140 mg (53/2019)

JN dobara po partijama (46/2019)

JN leka: Osimertinib a 80 mg (50/2019)

JN nameštaja za terapijski blok za lečenje pacijenata radioaktivnim jodom (131 J) po partijama sa uslugom i montažom (21/2019)

JN leka: VINBLASTIN a 10 mg (49/2019)

JN dobara: Licence za operativni sistem za kancelarijske računare (39/2019)

JN usluga tekućih popravki i održavanja medicinske opreme (24/2019)

JN usluga tekućih popravki i održavanja medicinske opreme proizvođača Siemens (25/2019)

JN leka: IBRUTINIB 90 a 140 mg (44/2019)

JN leka: ALEKTINIB a 150 mg (42/2019)

JN leka OLAPARIB a 50 mg (36/2019)

JN dobara: zatvoreni sistemi za pripremu i davanje citostatske terapije sa sanitetskim i medicinskim potrošnim materijalom (29/2019)

JN usluga: tekućih popravki i održavanja medicinske opreme INFUZIONE PUMPE AGILIA, 10 komada (26/2019)

JN usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme proizvođača Thermo Shendon sa rezervnim delovima (34/2019)

JN usluga održavanja i servisiranja split sistema sa rezervnim delovima (40/2019)

JN usluga održavanje elektroinstalacija sa rezervnim delovima (23/2019)

JN dobara: putničkog vozila (7 sedišta) (38/2019)

JN opreme za imobilizaciju celog tela za sterokaksično zračenje na novim TRUEBEAM aparatima (17/2019)

JN usluga održavanja medicinske opreme proizvođača Leica i Reichart (12/2019)

JN dobara: Igle za biopsiju mekih tkiva za pištolj Bard Magnum (kompatibilne ili odgovarajuće), dimenzija 14G, dužina 15cm, jednokratne (3/2019)

JN za javnu nabavku usluge po partijama (2/2019)

JN medicinskog potrošnog materijala po partijama (18/2019)

JN usluga tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama (10/2019)

JN dobara: reagensi za kliničke laboratorije po partijama (20/2019)

JN atraumatskog i lanenog šavnog materijala po partijama (19/2019)

JN usluga obezbeđenja imovine i lica (16/2019)

JN dobara: implantanata za dojku i ekspander proteza (11/2019)

JN dobara: setovi za hipertermijsku intraoperativnu hemioterapiju (13/2019)

JN dobara u otvorenom postupku po partijama (14/2019)

JN dobara: CD i DVD medijuma odgovarajućih za CD robot narezivač ”Virtua-Codonics” za potrebe odeljenja radiološke dijagnostike (1/2019)

JN rezervnog dela magnetne rezonance Avanto Fit/Siemens ser. br. 169635 sa uslugom ugradnje (6/2019)

JN dobara: BIOHEMIJSKI REAGENSI (8/2019)

JN leka: OLAPARIB a 50 mg (7/2019)