Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluga po partijama JN 148/2019

Partija 1

– Periodično dozimetrijska kontrola izvora zračenja-merenje radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima-merenja jačine ambijentalnog ekvivalenta doze jonizujućih zračenja (partija 1)

Partija 2

– Periodično dozimetrijska kontrola izvora zračenja-merenje radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od jonizujućih zračenja-dijagnostički izvori zračenja (partija 2)

Partija 3

– Periodično dozimetrijska kontrola izvora zračenja merenje radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima-merenja jačine ambijentalnog ekvivalenta doze jonizujućih zračenja na odeljenju nuklearne medicine – period vršenja 6 meseci

Partija 4

– Lična dozimetrijska kontrola –očitavanje ličnih ekvivalenata doze Hp(10) i Hp(0,07) (Partija 4) Mesečno očitavanje-Kategorija A 200, Tromesečno očitavanje Kategorija B -36

Partija 5

– Zdravstveni pregledi profesionalno izloženih lica jonizujućim zračenjima i citostatika prethodni pregledi zaposlenih u zoni bioloških štetnosti (partija 5)

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda