Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Одељење епидемиологије и превенције

Одељење епидемиологије и превенције спроводи следеће активности:

Истраживања малигних болести

У склопу истраживања малигних болести, Одељење епидемиологије и превенције спроводи следеће активности:

 • Преваленца пушења и ставови према мерама за контролу дувана (здравствени радници, пацијенти и студенти)
 • Знања и ставови о раку дојке (општа популација – жене, пацијенти, студенти)
 • Фактори ризика, животни стил и превенција малигних болести (општа популација)

Вођење Хоспиталног регистра за рак Института

У Институту за онкологију и радиологију Србије се Хоспитални регистар за рак води од 1980. године, док у форми електронске базе података постоји од 1989. године. Годишње се забележи 5 до 6 хиљада новорегистрованих пацијената.

За сваког пацијента, који у Институту започне лечење, односно коме се отвори историја болести, уноси се дефинисан сет података (општи подаци о болеснику, подаци о обољењу, стадијум болести при постављању дијагнозе, подаци о примењеној иницијалној терапији, фактори ризика), што укупно износи око 150 варијабли. Овај сет допуњује се новим варијаблама у зависности од потреба; нпр. 2006.године додат је ХЕР2 статус.

Евидентирају се пацијенти на годишњем нивоу, односно са евиденцијом пацијената се почиње од 01.јануара текуће године, а завршава 31.децембра исте године. Подаци се узимају у просеку око 6 месеци по отварању историје болести.

Сваке године у регистар се унесу подаци за око 6.000 новорегистрованих пацијената.

Сви ови подаци могу се претраживати, међусобно комбиновати и поредити у односу на задате параметре или за различите временске периоде.

Извештаји Хоспиталног регистра израђују се:

 •  као редовни годишњи извештаји и
 •  као извештаји на захтев према дефинисаним параметрима.

Дефинисан сет података хоспиталног регистра за 2010 (подаци унети за сваког пацијента)

Лични подаци

 • Име и презиме,
 • Датум рођења, јединствени матични број,
 • Занимање,
 • Место становања – улица и број, општина,
 • Здравствено осигурање,
 • Брачно стање.

Дијагностиковање болести

 • Датум постављања дијагнозе
 • Установа у којој је постављена дијагноза

Карактеристике болести

 • Шифра болести по „MKB X“ класификацији;
 • Патохистолошка дијагноза – текст за примарни тумор, лимфне жлезде, метастазе;
 • Патохистолошка дијагноза – SNOMED шифра за топографију и SNOMED шифра за морфологију и то за примарни тумор, за лимфне жлезде и за метастазе;
 • Патохистолошки градус малигнитета;
 • Број ПХ налаза (ако јесу рађени у ИОРС)
 • Статус рецептора естрогенски, прогестеронски – биохемијски / „IHH“ скор / „IHH“ %
  „HER2“ статус (0-3) „Cish“  +/-

Постојање другог/других малигнитета

Када је откривен, која је шифра у питању, ПХ дијагноза, „SNOMED“ класификација

Стадијум болести при постављању дијагнозе

 • ТНМ класификација тумора – клиничка
 • ТНМ класификација тумора – патолошка
 • Величина тумора у мм (патологија)
 • Клинички стадијуми и стадијуми према другим класификацијама (нпр. „Figo“ за гинеколошке туморе)
 • „Clark“ и „Breslow“ за меланоме

Примењена иницијална терапија

Терапија спроведена или конзилијарним одлукама прописана у првих 6 месеци од постављања дијагнозе, без обзира да ли је то било у Институту или другој установи.

Tерапија примењена

 • Да или не (разлог што није примењена: због погоршања општег стања, непојављивања или одбијања пацијента, и др.),
 • Место -у Институту или другом центру

Хируршка терапија

 • Врста хируршке интервенције
 • Реконструктивна интервенција да / не
 • Врста реконструктивне интервенције
 • Место операције (код нас или у другој установи)
 • Да ли је спроведена терапија и уколико није разлог (погоршање стања, одбија, и др.)

Зрачна терапија

 • Врста: преоперативна, постоперативна, радикална, комбинована са хемио, палијативна, радиотерапија јодом)
 • Место спровођења (код нас или у другој установи)
 • Да ли је спроведена терапија и уколико није разлог неспровођења

Хемиотерапија

 • Врста хемиотерапије (системска, адјувантна, нео-адјувантна, нео-адјувантна + адјувантна, хемио потенцијација радио тх., непознато)
 • Место примене (код нас или у другој установи)
 • Да ли је спроведена терапија и уколико није разлог неспровођења

Хормонотерапија

 • Врста хормонотерапије (системска, адјувантна, непознато)
 • Тип (Nolvadex, Arimidex, Femara , Aromasin, Dugen, Diferelin, Zoladex, Androcur, Ro кастрација, друго)
 • Да ли је спроведена терапија и уколико није разлог неспровођења

Биолошка терапија

 • Тип: Herceptin, Mabtera, Roferon, Avastin, Erbitux, друго
 • Да ли је спроведена терапија и уколико није разлог неспровођења

Статус при последњем контакту

Жив без знакова болести, жив-болест присутна, жив – непознато, мртав

Фактори ризика

 • Породична анамнеза, ко је у породици имао малигне болести и које локализације;
 • Прва менструација, последња, менопаузни статус, број порођаја, лактација, маститис и др;
 • Пушачки статус, конзумација алкохола,
 • Хормонски препарати

Подаци хоспиталног регистра за 2011. годину

 

Подаци Хоспиталног регистра за 2011. годину

Спречавање и сузбијање болничких инфекција

Према Закону о заштити становништва од заразних болести (Сл.Гласник РС бр. 125/2004.), обавезно је спровођење надзора над болничким инфекцијама у свим здравственим установама.

Епидемиолошки надзор над болничким инфекцијама подразумева систематско прикупљање, анализу и тумачење података о епидемиолошкој ситуацији, ризицима и насталим болничким инфекцијама, и спроводјењем дезинфекције и стерилизације као и континуирану едукацију болничког особља у циљу спречавања и сузбијања инфекција.

Надзор над болничким инфекцијама спроводи тим Одељења епидемиологије и превенције у сарадњи са свим службама Института. Од 1996.г. се прате резултати свих микробиолошких анализа узорака узетих од пацијената, особља и из средине а од 2005.г. сви резултати се уносе у електронску базу података. Извештаји се достављају свим службама месечно и на захтев.

Надзор обухвата:

 • Микробиолошко узорковање (узимање узорака из средине и од особља)
 • Свакодневно праћење резултата микробиолошких анализа узорака узетих од пацијената
 • Вођење базе података резултата микробиолошких анализа од 2005. године)
 • Надзор над пацијентима са позитивним микробиолошким налазима (епидемиолошко извиђање по индикацијама)
 • Надзор над инфективним болестима и њихово пријављивање
 • Спровођење студије преваленције болничких инфекција   
 • Планирање и надзор над применом дезинфекционих средстава
 • Надзор над спровођењем стерилизације (физичко-хемијска и биолошка контрола)
 • Организовање санитарних прегледа за запослене
 • Организовање и спровођење имунизације запослених (против хепатитиса Б, грипа и сл.)
 • Организација спровођења ДДД (дезинфекција, дезинсекција, дератизација)
 • Организација рада Комисије за болничке инфекције
 • Управљање медицинским отпадом
 • Здравствено – васпитни рад

Извештај о епидемиолошком надзору у Институту за онкологију за 2011. годину

 1. Током 2011. године, у Институту је у склопу епидемиолошког надзора узето 408 узорака из радне средине и 66 узорака од запослених.Проценат позитивних налаза узорака био је 18,4% за радну средину и 24,2% за запослене, што је нешто више него претходне године. Навећи број узорака узет је из Клинике за онколошку хирургију, кухиње и Одељења за РТ малигних тумора гинеколошке регије.
 2. Са одељења Института је на микробиолошку анализу послато 4729 узорака од пацијената, што је нешто мање него 2010. године (5179).
 3. У материјалу узетом од пацијената, проценат позитивних налаза био је приближно исти као претходне године (24,7%).
 4. Најчешће изоловани микроорганизми били су „Staphylococcus aureus“ (232),  „E. coli“  (212) и „Klebsiella–enterobacter“ (178).
  Удео грам позитивних бактерија био је 32,2%, грам негативних 48,1%, а гљивица 19,7%.
 5. Од материјала узетог од пацијената, најчешће се радило о уринокултури, брису грла, хемокултури и брису носа.
  • Уринокултуре су биле позитивне у 30% узорака, најчешће су изоловане“E. coli“(50% позитивних узорака) и“Klebsiella–enterobacter“ (17%).
  • Брис грла био је позитиван у 13% узорака  и најчешће је изолована кандида (89% свих позитивних налаза).
  • Хемокултуре су биле позитивне у 10% узорака, најчешће су изоловани „KNS spp“  (34%) и „Staphylococcus aureus“ (15%).
  • Брис трахеостоме је био позитиван у 28% узорака, најчешће је изолован „Staphylococcus aureus“ (44%).
  • Брис носа је био позитиван у 7% узорака, најчешће су изоловани „Staphylococcus aureus“ (51%) и „Pseudominas“ (27%).
  • Брис ране је био позитиван у више од половине узорака (56%), а најчешће су изоловани „Staphylococcus aureus“(26%), „Klebsiella–enterobacter“ (18%), „Pseudomonas“ (12%) и „E. coli“ (12%).
 6. Редовним праћењем резистенције бактерија, укупан број узорака у којима су изоловани резистентни сојеви износио је 101 (7,7% свих узорака), што је нешто више него претходне године када их је било 78. Најчешћи изоловани резистенти сојеви били су: „VRE“ (58), „Pseudomonas“ резистентан на Пиперацилин и/или Ципроцинал (21) и „MRSA“ (28).

Резултати треће националне студије преваленције

У Институту за онкологију и радиологију Србије, у периоду од 24.11.-31.11.2010. године, спроведена је трећа по реду Национална студија преваленције болничких инфекција (пресека стања). Циљ ове студије је сагледавање преваленције болничких инфекција као и њихових најчешћих проузроковача. Истраживање је иницирало Министарство здравља Републике Србије у сарадњи са Републичком стручном комисијом за надзор над болничким инфекцијама и Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“, а у саму студију је било укључено 60 болница са територије Србије.

Истраживање у Институту за онкологију је спровело Одељење епидемиологије и превенције по стандардизованој  методологији која је укључивала само хоспитализоване пацијенте који су на одељењу дуже од 48х. У истраживање су укључена сва стационарна одељења Института са укупно 258 пацијената:  Клиника за онколошку хирургију-42 пацијента, Клиника за медикалну онкологију-62 пацијента, Служба за радиотерапију-143 пацијента и Служба педијатријске онкологије-11 пацијената.

У Институту за онкологију и радиологију Србије је у периоду од 24.11.-31.11.2010.године, забележено укупно 7 болничких инфекција што чини 2,7%  и 15 инфекција које су пацијенти унели.

Евиденција пружених медицинских услуга у Институту

Одељење  епидемиологије и превенције од свих служби /одељења прикупља податке о пруженим услугама и спроведеним активностима, спроводи анализу података и израђује:

 • Месечне, годишње и упоредне извештаје о броју пружених медицинских услуга које доставља свим службама Института (линк стр.8 Услуге Института за онкологију у 2011.г)
 • Периодичне извештаје које према Закону о евиденцијама у области здравства (Сл.лист СРЈ 25/98) доставља Градском заводу за заштиту здравља
 • Извештаје о квалитету за Министарство здравља
 • Извештаје на захтев служби/запослених ИОРС, РФЗО, Министарства здравља и других установа и организација

Услуге Института за онкологију и радиологију Србије у 2012. години

 

Дијагностика и лечење у Институту у 2012. години

Праћење квалитета медицинских услуга Института за онкологију

Министарство здравља Републике Србије је у својим стратешким документима, као један од циљева здравствене политике, дефинисало унапређење квалитета здравствене заштите.
Од половине 2004. године, спроводе се на националном нивоу, активности за праћење, обезбеђење и унапређење квалитета здравствене заштите. Ове активности обухватају: праћење показатеља квалитета, испитивање задовољства корисника пруженим здравственим услугама, испитивање задовољства запослених у здравственим установама, рангирање здравствених установа према показатељима квалитета и др.
У склопу активности за унапредјење квалитета рада у Институту за онкологију, Одељење епидемиологије и превенције од 2005.године, сваке године организује припрему и спроводјење истраживања Задовољство пацијената услугом (линк Резултати спроведеног истраживања Задовољство пацијената услугом 2011.г стр.9) и Задовољство запослених (линк Резултати спроведених истраживања запослених 2011.г стр.10), које подразумева прикупљање и анализу података, презентацију резултата и слање Извештаја о показатељима квалитета ГЗЈЗ-у и Министарству здравља.

Резултати спроведеног истраживања Задовољство пацијената услугом 2011. године

Анкетирање пацијената спроведено је у првој недељи децембра 2011.г.  и тада је анкетирано 175 пацијената у стационару (хоспитализованих пацијената).

Женски пол је био заступљен у 65%.

Најзаступљенија старосна група пацијената била је  од 50 – 70 година живота.

Пријемом у болницу задовољно је било 48%, а незадовољно 5%.

Љубазношћу особља приликом пријема и отпуста било је задовољно 35% а веома задовољно 58%, док је временом чекања на шалтеру и временом до смештаја у собу било задовољно 43%.

Са правима и обавезама пацијената упознато је 96% пацијената.

Поштовањем и љубазношћу сестара је веома задовољно је 66% пацијената, а задовољно 30% (што збирно износи 96% задовољних пацијената),

Објашњењем процедуре лечења је било задовољно 68%.

Љубазношћу према породици је било веома задовољно 58%, а задовољно 34% пацијената (збирно 92% пацијената је изразило задовољство).

Спремношћу лекара да одговарају на питања пацијената било је задовољно је 37%, а веома задовољно 54%.

Када је љубазност лекара у питању задовољно је било 33%, а веома задовољно 61% пацијената.

Процена стручности лекара: 35% пацијената је задовољно, а 57% веома задовољно стручношћу лекара.

Добијеним упутствима при отпусту од стране лекара било је задовољно 36%, а веома задовољно 58% пацијената.

Лабораторија – задовољно и веома задовољно 80% пацијената, а 10% није користило услуге ове службе.

Кардиолошким анализама у току хоспитализације  је било задовољно 77% пацијената, док 17% пацијената није користило ове услуге.

Радиологијом (УЗ, ЦТ, РТГ) је било задовољно и веома задовољно 81% пацијената, док 18% није користило услуге ове службе.

Временом сервирања хране је било задовољно 49%, а веома задовољно 24% пацијената.

Начином сервирања хране је било задовољно 66% пацијената. Укусом, температуром и разноврсношћу хране је било задовољно 35%, а 30% пацијената је сматрало да је на граници доброг и лошег.  Количином хране  и применом одговарајуће дијете је било задовољно 47% пацијената.

Удобност кревета је процењена као задовољавајућа од стране 52% пацијената, док је незадовољно било 13% пацијената.

Хигијеном и температуром болесничке собе је било задовољно 53%, веома задовољно 28% пацијената.

Основне замерке када је смештај у питању биле су за санитарне чворове, односно за хигијену и број тоалета.

Генерално, став пацијената је да су у већини задовољни (72%.)

Организацијом посета (бројем посета и дужином трајања) је задовољно и веома задовољно 79% пацијената.

Генерално гледано, општи утисак анкетираних пацијената је да су у 90,6% случајева задовољни или веома задовољни квалитетом пружених услуга за време боравка у стационару Института за онкологију и радиологију Србије.

Резултати спроведеног истраживања Задовољство запослених 2011. године

Анкетирано  је 380 запослених, што чини 47% запослених.

Када су у питању адекватност опреме за рад и међуљудски односи, већина запослених није ни задовољно ни незадовољно.

Непосредна сарадња са колегама:  41% анкетираних се изјаснило као задовољно сарадњом са колегама, 7% као веома задовољно, 17% анкетираних је незадовољно сарадњом са колегама, док 35% запослених није имало став.

Аутономијом у обављању посла је задовољно 41% запослених, а незадовољно 20%.

Могућностима професионалног развоја је задовољно 35% запослених, а незадовољно 31%. Половина запослених је задовољна могућностима које су им пружене по питању исказивања својих знања и вештина.

Када су зараде у питању задовољство је исказало 5% анкетираних запослених, док је 78% било незадовољно.

Континуираном едукацијом је задовољно 38%, а незадовољно 30% запослених.

Евалуацијом рада од стране претпостављених је задовољно 41%, док је незадовољно 23% запослених.

Подршку претпостављених је исказало 41%, док је незадовољно подршком 27% запослених.

Могућност презентовања сопствених идеја претпостављенима има 34% запослених, а исто толико сматра да добија јасна упутства о томе шта се од њих очекује у раду.

Емоционалну исцрпљеност после обављеног посла потврдила је већина запослених (само 11% запослених је изјавило да никад или скоро никад нема тај проблем). Од тога 60% запослених је рекло да често или увек има тај осећај.

Запослени су се на скоро  исти начин изјаснили када је у питању физичка исцрпљеност после завршеног радног времена.

Умор при помисли на одлазак на посао осећа 51% запослених.

Задовољство послом у поређењу са периодом од претходних пет година има тенденцију погоршања, односно 46% запослених се изјаснило као незадовољнијим, 40% сматра да нема разлике док је 14% запослених изјавило да је задовољно променама које су се догодиле у претходних пет година.

Када је промена посла у питању, без обзира на показане резултате, 31% запослених уопште не размишља о промени посла,  док 20% жели да у потпуности напусти здравствени сектор.

Превенција малигних болести

У склопу превенције малигних болести, Одељење епидемиологије и превенције спроводи следеће активности:

 • Едукација здравствених радника из области превенције малигних обољења
 • Промоција превенције малигних болести за становништво кроз предавања, организовање бесплатних прегледа, медије, обележавање датума из здравственог календара и др.
 • Учешће у изради и спроводјењу националних стратегија и програма Министарства здравља за превенцију малигних болести (превенција пушења, скрининг за рак дојке, рак дебелог црева и рак грлића материце)
 • Организовање превентивних програма за запослене у Институту (превенција пушења, прегледи)
 • Саветовање пацијената и становништва о факторима ризика и превенцији
 • Сарадња са националним и медјународним телима и организацијама које се баве онколошком превенцијом.

Издавање медицинске документације

Издавање извода или копије медицинске документације из историја болести, хоспиталног регистра или других званичних докумената на захтев се обавља у Одељењу епидемиологије и превенције.

Документације се издаје:

 • на лични захтев пацијената
 • на захтев установе (суд, Фонд РЗЗО, осигуравајућа друштва и др у складу са законом).