Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Онколошки центри

Институти и регионални центри

Институт за онкологију Сремска Каменица
21204 Сремска Каменица
Институтски пут 4
021/615711

Клиника за онкологију Ниш
18000 Ниш
Браће Тасковића 48
018/651103

КБЦ Крагујевац, Центар за онкологију и радиотерапију
34000 Крагујевац
Змај Јовина 30
034/370023

Завод за онкологију и радиотерапију Кладово
19320 Кладово
22. септембра бб
019/88370

Онколошки диспанзери

КБЦ Крагујевац
34000 Крагујевац
Змај Јовина 30
034/370096

Нови Сад
21000 Нови Сад
Змаја Огњена Вука 9
021/623843

Бор
19210 Бор
Николе Коперника 2-4
030/432777

Медицински центар Смедерево
11300 Смедерево
Кнез Михајлова 51
026/221415

Здравствени центар Пожаревац
12000 Пожаревац
Јована Шербановића бб
012/222690

Медицински центар Ваљево
14000 Ваљево
Пастерова бб
014/22711

Дом здравља Шабац
15000 Шабац
Попа Карана 2-4
015/343322

Здравствени центар Лозница
15300 Лозница
Булевар Доситерја Обрадовића 1
015/873344

Здравствени центар Лесковац
16000 Лесковац
Светозара Марковића 116
016/254076

Здравствени центар Пирот
18300 Пирот
Војводе Момчиловића бб
010/312829

Дом здравља Врање
18500 Врање
Боре Станковића бб
017/24963

Медицински центар Зајечар
19000 Зајечар
Расаднички пут бб
019/425811

Здравствени центар Зрењанин
23000 Зрењанин
Зорана Каменовића 5
023/63020

Здравствени центар Суботица
24000 Суботица
Изворска 3
024/555222

Здравствени центар Панчево
26000 Панчево
Паје Маргановића 2
013/518092

Општа болница Ужице
31000 Ужице
Милоша Обреновића 17
031/561860

Здравствени центар Чачак
32000 Чачак
Д. Мишовића бб
032/711670

Здравствени центар Горњи Милановац
32200 Горњи Милановац
Војводе Милана 37
032/711670

Здравствени центар Ћуприја
35230 Ћуприја
Миодрага Новаковића бб
035/470775

Здравствени центар Параћин
35250 Параћин
Мајора Марка бб
035/563750

Здравствени центар Студеница
36000 Краљево
Југ Богданова бб
036/331488

Здравствени центар Нови Пазар
36300 Нови Пазар
Едварда Кардеља 1
020/314722

Здравствени центар Крушевац
37000 Крушевац
Косовска 16
037/421826

Здравствени центар Прокупље
Прокупље
Пасјачка 2
027/324425

Општа Болница „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка
Смедеревска Паланка
Вука Караџића 147
026/321124

Здравствени центар Сомбор
Сомбор
Војвођанска 75
025/22033

Здравствени центар Вршац
Вршац
Абрашевића бб
013/813225