Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Одељење Дата Центар

 

Д A T A    Ц E Н T A Р

прва организациона јединица која се бави информатичко- статистичким пословима

унутар здравствене установе терцијалног нивоа у Србији.

 

Идеја

Основан је новембра 1994. године са идејом да пружи информатичку, статистичку и техничку подршку научно-истраживачком раду Института за онкологију и радиологију Србије јер је бројна научна истраживања, радове и публикације, излагања на стручним скуповима и састанцима као и друге нестандардне послове било тешко реализовати без стручне немедицинске подршке.

Учешћем у претклиничким и клиничким истраживањима, развојем наменских апликација (ХЕМ – програм за праћење пацијената локално иницираних клиничких трајала; АПО – програм за апотеку, АНТ – програм за антибиограм), набавком и одржавањем рачунарске опреме као и пружањем статистичко-техничких услуга, Дата Центар је постао значајна подршка не само научно-истраживачком раду већ и свакодневној здравственој делатности Института.

 

Дата Центар – први запослени (Зорана Бизетић и Бранислав Рибарић)

 

Развој

Експанзијом информационо-комуникационих технологија,  Дата Центар 2001. године прераста у одељење које се бави медицинском информатиком, медицинском статистиком и публицистиком.

Ангажовањем његовог особља, уведена је рачунарска мрежа са преко 150 рачунара; подржано је неколико стотина научних публикација са преко 10000 слајдова намењеним излагањима на скуповима; стечено преко 50 академских (магистри и доктори наука) и стручних звања (специјалисти и субспецијалисти); објављено више од 50 монографија, брошура, билтена; реализовано неколико едукативних курсева из области медицинске статистике и информатике.

Чак су и све верзије WЕB презентације Института, укључујући и садашњу, настале уз помоћ ентузијазма, идеја и стручности искусног особља Дата Центра.

 

Дата Центар – 1996. године (Душанка Рапајић, Драгица Стеванић, Бранислав Рибарић, Боривоје Поповић, Бранкица Врачар и Душица Гавриловић)

 

Подаци говоре…

да је у 2012. години, Дата Центар пружио запосленима у Институту укупно 1547 услуга које су од стране 15% корисника оцењене као квалитетне а од стране 85% корисника као високо квалитетне.

У 2012. години, поред одржавања рачунарске опреме  и мреже која броји преко 350 рачунара, статистичке обраде података преко 55 наменских база над скоро 10000 пацијената, рецензије стручних радова и подршке пројектима који се спроводе на Институту, Дата Центар је акредитовао информатички курс који је успешно завршило 113 полазника Института.

 

Курс – акредитован 01.03.2012. године

 

Данас

Уласком Института у  информатичке пројекте Министарства здравља (ИПА 2008, ЕУ ИХИС и Светска банка-додатно финансирање), кључна улога Дата Центра постаје увођење и одржавање болничког Информационог система ХЕЛИАНТ, чија је импламантација у току.

Данас, Дата Центар има све више обележја савременог информатичког оделења.

 

Дата Центар са својим пезионерима

Дата Центар је одељење које се бави пословима медицинске информатике, клиничке биостатистике и публицистике. Подељен у три кабинета:

Кабинет за медицинску информатику

Кабинет за Медицинску информатику омогућава несметан рутински рад Института обезбеђујући функционалан, стабилан, безбедан и ефикасан рад информационог система и наменских апликација. Овај кабинет је дао велики доприносу у увођењу информационог система у Институту. Основна област рада овог кабинета је:

 1. праћења и планирање информационих потреба Института;
 2. планирање и учешће у развоју и имплементацији целокупног информационог система Института;
 3. учешће и/или одржавање информационог система Института (функционалност и сигурност подсистема и целокупног информационог система)
 4. планирање, развој, имплементација и одржавање наменских апликација за потребе Института;
 5. планирање и управљање хардверским, софтверским и ИТ кадровским ресурсима;
 6. одржавање рачунарских мрежа, хардвера, системског софтвера и остале ИТ опреме
 7. администрирање информационог система и наменских апликација
 8. планирање, израда и реализација плана безбедности чувања и протока електронских података, уз модификацију и осавремењавање истог у складу са новим потребама
 9. континуирана едукација ради могућности процене, праћења и одговора на безбедносне ризике

 

Новак Вулетић

 

Никола Јовановић

Кабинет за медицинску статистику

Тешко је замислити да се научни рад Института објави или презентује на неком стручном скупу, а да се не користи услуга Кабинета за медицинску статистику. У њему се израђују разни статистички извештаји базирани на подацима из наменских апликација или наменских база података. Увођењем информационог система овај кабинет добија и улогу генерисања како рутинских тако и наменских (ад хоц) извештаја усмерених ка:

 1. унапређењу квалитета рутинског рада
 2. задовољавању потреба Института као референтне установе – у смислу помоћи у изради  стручно-методолошких препорука, националних водича за превенцију и лечење малигнитета и сл.
 3. задовољењу потреба Института као научноистраживачке установе – у смислу подршке научноистраживачког рада

 

Кабинет за медицинску статистику ради следеће послове:

 1. генерише рутинске и наменске извештаја на основу електронских података Информационог система за потребе Института
 2. врши припрему за статитистику обраду (контрола података,  трансформација података и сл.)
 3. статистичке анализе података и интерпретације резултата
 4. учештвује у планирању проспективних клиничких истраживања
 5. дефинише плана статистичке анализе и статистичке методологије клиничких испитивања
 6. ради на едукаци примене нових статистичких метода

 

Зорана Бизетић и Душица Гавриловић

 

Бранкица Врачар

Кабинет за публицистику и презентацију

Кабинет за публицистику и презенацију ради следеће послове:

 

 1. одржава и ажурира WEB презентацију Института, а у циљу редовног и благовременог информисања о активностима и раду Института како пацијената тако и целокупне јавности (Листа заказивања, Листа хоспитализованих болесника, стање средстава, новине у лечењу карцинома, итд.)
 2. техничке подршке као референтној установи (израда публикација везаних за стручно-методолошке препоруке, националне водиче за превенцију и лечење малигнитета, и сл.)
 3. техничке подршке Институту као научноистраживачкој установи (подршка научно-истраживачком раду и публиковању резултата)

 

 

Душко Стојановски

 

Душанка Рапајић