Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Служба за научноистраживачку и образовну делатност

Служба за научноистраживачку и образовну делатност је организациона јединица која спроводи и координише истраживања на Институту.

У оквиру Службе постоје две целине – Одсек за транслациона истраживања и Одељење за експерименталну онкологију.

Кроз Одсек за транслациона истраживања координишу се клиничка истраживања од интереса за Институт. Ова истраживања се углавном спроводе кроз клиничке студије финансиране од стране фармацеутских компанија или медјународних асоцијација које се баве истраживањем рака. Испитују се нови лекови или нови режими давања антиканцерских лекова, као и примена новоуспостављених биолошких терапија. Кроз овај Одсек треба да буду препозната она експериментална истраживања која непосредно или врло брзо могу бити преведена у клиничку праксу и донети бенефит Институту. Одсек подстиче транслациона истраживања са циљем да се однос основних и транслационих истраживања у будућности помери у корист транслационих истраживања.

 

Одељење за експерименталну онкологију

У Одељењу се спроводе истраживања из области онкологије која укључују туморску биологију, имунологију, молекуларну генетику, фармакологију и модификаторе биолошког одговора.

Осим истраживања, у Одељењу се развијају и нови методолошки поступци усмерени ка лабораторијској дијагностици малигних обољења, са посебним акцентом на уводјењу предиктивних фактора за нове биолошке терапије у онкологији, чиме Одељење даје свој допринос развоју здравствене делатности на Институту. Неки од тих методолошких поступака су већ уврштени у здраствене услуге за потребе ИОРС-а као што су нпр имунофенотипизација, квантитативно одредјивање К рас мутација итд. У оквиру одељења се тренутно спроводе 3 истраживачка експериментална пројекта за период од 2010 до 2014, финансирана од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и различити видови сарадње са институцијама у земљи и иностранству.

У односу на образовну делатност, у Одељењу се изводе експериментални делови магистеријума/доктората сарадника Института и стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Сарадници Одељења са научним и наставним звањима учествују у последипломској настави више факултета (Медицински, Биолошки, Фармацеутски, Хемијски итд), као ментори или као предавачи.

Одељење за експерименталну онколгију има 5 Одсека-Лабораторија:

Лабораторију за рецепторе и биологију малигних тумора

Лабораторија се бави детекцијом и проценом потенцијалне употребљивости биомаркера карцинома дојке као што су у оквиру раста тумора: рецептори за естроген (ЕРa) и рецептори за прогестерон и њихове изоформе рецептора, индекс пролиферативности (Ки67), апопототски индекс, бцл-2, п53, ХЕР-2. У оквиру инвазивности/метастатског потенцијала ради се на катепсину Д, уроплазминогену, трансформишућем фактору бета1 итд.

Лабораторију за имунологију

Лабораторија се бави изучавањем туморске имунологије. Изучава се природна имуност (НК ћелије) код болесника са меланомом, као и утицајем имуномодулаторних молекула цитокина на продукцију ензима металопротеаза који учествују у регулацији метастатског потенцијала ћелија.

Лабораторију за модификаторе биолошког одговора

Лабораторија се бави изучавањем ефеката биолошких агенаса на малигну ћелију ин витро, као и испитивањем цитотоксичног и имунски посредованог антитуморског дејства појединих састојака хране као што су састојци јагодичастог воћа, екстракти биља ин витро. Утицај могуће перзистентне стимулације имунског система специфичним састојцима исхране, испитују се посебно у болесника са лимфопролиферативним обољењима, али и у пацијената са поремећајима или малигним обољењима гастроинтестиналног тракта, са циљем боље селекције болесника за успешнији вид антиканцерске терапије

Лабораторију за молекуларну генетику

Истраживање у овој лабораторији укључује идентификацију различитих соматских генских алтерација (ТП53 мутације и генски полиморфизми, Ц-МYЦ амплификација, К-РАС мутације и сл) и процену њихове употребљивости као евентуалних параметара прогнозе и предвидјања одговора на анти-канцерске терапије у различитим анатомским локализацијама тумора. У овој лабораторији се за потребе здравства врши квантитативна детекција бцр-абл транслокације за праћење минималне резидуалне болести код пацијената са хроничном мијелоидном леукемијом на терапији ГЛИВЕЦ-ом, као и молекуларне карактеризације к рас мутација за терапију ЦЕТУXИМАБ-ом код оболелих од колоректалног канцера и ЕГФР мутација за терапију ИРЕССА-ом код оболелих од карцинома плућа итд. Детектују се БРЦА1/2 мутације за идентификацију наследне предиспозиције за карцином дојке и/или јајника.

Лабораторију за фармакологију

Лабораторија за експерименталну фармакологију испитује антитуморску активност експерименталних лекова у условима ин витро. Антитуморска активност експерименталног лека дефинише се као квантитативна детерминанта његовог цитотоксичног или антипролиферативног потенцијала (ИЦ50 и/или ГИ50) коришћењем за ту стврху стандардних есеја (МТТ, СРБ, неутрал ред). За једињења која показују цитотоксични ефекат, истраживања се настављају са циљем испитивања његовог механизма деловања, утицаја на ћелијски циклус, сигналне путеве и, на крају, ин виво антитуморско деловање.