Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Служба за правне и економско финансијске послове

У Служби за правне и економско финансијске послове обављају се послови и задаци који доприносе остваривању основне делатности Института.

Израда општих, појединачних и других правних аката, заступање пред судским, управним и другим органима, примена законских и других прописа, поступање по закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, послови везани за заштиту права пацијената, административни, кадровски послови, послови канцеларијског и архивског пословања, обезбеђења, планско аналитицки, послови друштвеног стандарда, финансијске оперативе, књиговодствени, обрачун реализације, инвестиције, послови везани за спровођење поступака јавне набавке добара, услуга и уступање изводења радова у складу са законом о јавним набавкама, и други сродни послови од значаја за остваривање пословне функције Института.

У Служби за правне и економско финансијске послове образована су Одељења са одсецима и то:

 1. Одељење за правне послове
 2. Одељење за финансијско-рачуноводствене послове
  • Одсек финансијске оперативе
  • Одсек за буџетско књиговодство
  • Одсек за план, анализу и обрачун реализације
 3. Одељење за материјалне послове
  • Одсек за комерцијалне послове, магацинско пословање и праћење имовине
  • Одсек за јавне набавке

У Одељењу за правне послове обављају се послови на изради општих,појединачних и других правних аката, заступање пред судским, управним и другим органима, примена законских и других прописа, поступање по закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, послови везани за заштиту права пацијената, послови везани за рад органа Института, административни, кадровски послови, послови канцеларијског и архивског пословања, обезбеђења и други слични послови.

У Одељењу за финансијско-рачуноводствене послове обављају се планско аналитички послови друштвеног стандарда, финансијске оперативе, књиговодствени, обрачун реализације, инвестиције и други сродни послови од значаја за остваривање пословне функције Института.

У Одељењу за материјалне послове обављају се сви послови везани за спровођење поступака јавне набавке добара, услуга и уступање извођења радова у складу са законом о јавним набавкама, израда Плана набавки у сарадњи са Одељењем за финансијско-рачуноводствене послове, израда одлука, решења, закључака, итд. у поступку јавне набавке као и обављање свих правних радњи везаних за спровођење поступка јавне набавке у складу са законом, вођење евиденције о јавним набавкама, архивирање и чување документације везане за јавне набавке. Одсек учествује у изради конкурсне документације.