Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Zaključci sa TAIEX radionice

By admin on October 23, 2015 in Vesti
0
0

Izveštaj sa TAIEX radionice o obrazovanju medicinskih sestara i babica: Pojašnjenje obrazovanja medicinskih sestara i babica u Srbiji-povezano sa Direktivama i pravnim tekovinama u EU pre usvajanja Nacionalnog Plana, organizovana u saradnji sa Savezom udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Beograd  15-16 Septembra 2015.

 Ova radionica  se nadovezuje na TAIEX 50826 koja je održana u Beogradu, u januaru 2013. Program je koncipiran da doprinese konkretnim zaključcima i preporukama o tome kako da se postigne usklađivanje obrazovanja medicinskih sestara i babica  sa Direktivom 2013 / 55 / EU,  koju menja Direktiva 2005 / 36 / EC, o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredba ( EU) № 1024/2012, za administrativnu saradnju kroz Interno tržište informacionog sistema interne ( ‘ IMI Uredbe ‘).

Prisusvovalo je više od stotinu predstavnika i lidera medicinskih sestara i babica, koje su predstavljale različite zdravstvene institucije sa teritorije Srbije . Bilo je predstavnika Ministarstva zdravlja,  regulatornog tela –Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, Udruženja medicinskih sestara –tehničara i babica Republike Srbije, Sindikata medicinskih sestara, Obrazovne institucije , kako u javnom tako i  u privatnom sektoru, kao i viših medicinskih sestara i babica iz svojih oblasti prakse. Nažalost, Ministarstvo prosvete,nauke i tehnološkog razvoja nije bilo prisutno, ali Ministarstvo zdravlja je prisustvovalo, njegov predstavnik bio je Dr. Vicko Ferenc, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja , koji je aktivno učestvovao u svim diskusijama.

Ključni učesnici (TAIEX Eksperti ) i ostali učesnici  doprineli su na pozitivan način da se postignu zaključci i preporuke,deleći svi zajedno želju da radionica bude uspešna.

 Experts TAIEX mission, INT MARKT  59979

 1. G-din .Dr. Tom Keighley, Ekspert za proširenje EU, Velika Britanija
 2.  G-din. Dr Paul De Raeve, Generalni sekretar EFN, Belgija
 3. G-đa.Silvia Gomez, Savetnik u politici EFN  u PQD, EFN, Belgija
 4. G-din .David Hubert, Ekspert za regulative EU,Velika Britanija
 5. G-đa.Brankica Rimec, Stručnjak o pridruživanju Hrvatske ,Hrvatska

Prezentacije stručnjaka informisale su i oblikovale debatu, dok su radionice omogućile utvrđivanje odgovarajućih ciljeva, kako je i definisano u zaključcima i preporukama . Sesije postavljanja pitanja i davanja odgovora  razjasnile su mnoge probleme, u isto vreme pokazujući nivo razumevanja i procesa koje treba slediti za postizanje harmonizacije i potpune usklađenosti sa Direktivom .Ovo nije bilo rado prihvaćeno, jer su mnoge prisutne kolege prepoznale obim promena koje treba postići, kao i to i kako će one na njih direktno uticati. Kao posledica toga, bilo je mnogo neformalnih razgovora među kolegama, i sa stručnjacima koji su bili na raspolaganju tokom dvodnevne debate.

Posle dvodnevog rada definisani su sledeći jednoglasni zaključci i preporuke:

Bilo je mnogo diskusije o nedostatku opšteg obrazovanja koje medicinske sestre i babice trenutno imaju  u Srbiji , kao i potrebe da se ovaj deficit od četiri godine otkloni. Postojala je zabrinutost zbog kasnijeg statusa sadašnjih medicinskih sestara i babica i njihovih nastavnika ( u Republici Srbiji 35 Srednjih medicinskih škola), ako se sprovodu potrebne izmene predložene Direktivom .

Zaključci i preporuke:

 1. Obrazovanje  medicnskih sestara i babica u srednjim školama nije u skladu sa zahtevima Direktive, što znači da  studenti nemaju opšte obrazovanje pre nego što započnu obuku za medicinske sestre ili babice i da su premladi da počnu obuku u uslovima navedenim u Direktivi 55/13 / EU . Sadašnji sistem obezbeđuje  8 godina samo opšteg obrazovanja. Stoga se preporučuje da Ministarstvo Srbije za evropske integracije pregovara sa Evropskom komisijom za resurse za postizanje strukturne promene koja je potrebna u srednjem / visokom obrazovanju,  kako bi se osiguralo da  svi studenti za  medicnske sestre i babice  predhodno imaju  najmanje deset godina opšteg obrazovanja i da imaju najmanje sedamnaest godina pre početka obuke. Dalje, preporučeno je da se unapredi obrazovni nivo za  medicinske sestre i babice, u skladu sa savremenim obrazovnim trendovima članica Evropske Unije. Na skupu je najavljeno istraživanje veze nivoa obrazovanja medicinskih sestara, sa višim kvalitetom i nižim mortalitetom, kao i  unapredjenje veština sestristva kao profesije u Srbiji.
 2. Najveći deo predavača za medicinske sestare i babice,  trenutno su lekari, a ne medicinske sestre ili babice. Iako su pozdravljeni kao povremeni  predavači specijalisti medicinske sestre i  babice. U pružanju nastavnog plana i programa , neophodno je da medicinske sestre i babice, nastave fakultet na način koji bi omogućio da se ispune zahtevi Direktive 3013 / 55 / EU. Ovaj izazov se pogoršava opštim nedostatkom sredstava za školovanje medicinskih sestara i babica, posebno kada je reč o udžbenicima na srpskom jeziku . Razgovaralo se o potrebama za pristupanjem publikacija  putem interneta. Preporučuje se, da se traži od Evropske komisije da obezbedi sredstva za razvoj fakulteta za medicinske sestre i babice,  putem razvoja  i mogućnosti u Srbiji i kroz programe razmene.
 3. Regulatorna struktura za medicnske sestre i babice je nerazvijena i neadekvatno opremljena za suočavanje sa izazovima rada u EU. Neke reforme su pokrenute da se ojača proces ponovnog licenciranja koji će biti završen u naredne četiri godine. Međutim, nedostupnost prevoda direktive 2013 / 55 / EU na srpski jezik, odražava nedostatak pripreme za ove promene .Takođe, ključna uloga regulatornog tela u sprovođenju potrebnih izmena koje nalaže  Direktiva,  nije prepoznata. Preporučuje se da se prevod Direktive na srpskom jeziku uradi i postavi na sajtove nadležnih vladinih agencija, regulatornih tela medicinskih sestara i babica, Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica, i Centara za obrazovanje medicinskih sestara i babica. Takođe se preporučuje da se dozovli TAIEX-u  da organizuje radionice za zaposlene u regulatornim telima i za nadležne kolege u drugim organizacijama, kako bi pomogao razvoj funkcije regulatora. Dalje, preporuka  da TAIEX može pristupiti organizovanju posete regulatorima iz Srbije,  u Zapadnoj Evropi, kako bi razvili potpuniju sliku o funkcionalnim zahtevima i izazovima sa kojima se moramo suočiti.
 4. Postojeće zakonodavstvo i prateći propisi za obuku i regulaciju sestrinstva i akušerstva nisu u okviru zahteva Direktive  2013 /55 / EU . Biće potrebno da se izradi zakon koji će potom morati da prođe u Skupštini Srbije. Uočeno je da će glavni akter biti Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja , koje nažalost, nije bilo  prisustvovalo ovom događaju. Stoga je preporučeno da se odrede potrebni resursi u Srbiji za izradu i usvajanje neophodnih zakona, tražeći stručni ulaz kroz TAIEX, kako je naloženo. Takođe je preporučeno da Nacionalni komitet za koordinaciju, bude uspostavljen na čelu regulatornog tela i da se sastoji od profesionalnih organizacija, kao i nadležnih ministarstava
 5. ( naročito Ministarstva zdravlja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarsvo za evropske integracije ), kako bi se odredila strategija za dostavljanje programa za usklađenost i izradu neophodnih zakonskih propisa, u dogovorenom vremenskom roku.
 6. Primećeno da su resursi za postizanjem promena u Srbiji ograničeni,  i da  političari i visoki prosvetni radnici nisu dovoljno uključeni u proces, takođe je sugerisano da su organizacije bile previše pasivne. Dalje, zaključeno je da  medicinske sestre i babice nisu dobro informisane o EU i Direktivi za stručne kvalifikacije. Dalji komentar je bio, da to nije pomogao ni nedostatak saradnje među različitim organizacijama medicinskih sestara i babica i da komunikacija između njih i kreatora politike nije dovoljno razvijena. Stoga je preporučeno da se radionice za medicinske sestre i babice  razvijaju kroz TAIEX, kako bi njih i njihove reprezentativne organizacije informisale  o sadržaju Direktive za profesionalne kvalifikacije  i kako bi se razvili mehanizmi za prenošenje informacija za sve članove. Dalje, preporučuje se da Ministarstvo zdravlja razmotri zadržavanje povećanog broja medicinskih sestara i babica radi ojačanja svojih resursa.
 7. Bilo je mnogo diskusije o tome šta je status  medicinskih sestara i babica, koje su se kvalifikovale pod EU režimom. Objašnjeno je da će, kao i u drugim zemljama, biti prilika za vođenje programa za premošćavanje, tj. regulisanje onima čiji programi nisu bili adekvatni, do nivoa  zahteva Direktive, i da imaju mogućnost za stečenim pravima. Stoga je preporučeno da Evropska komisija pristupi  sredstvima za razvoj takvih programa i da ih implementira. Finansijsku pomoć treba tražiti kroz Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije. Postoji procena od 190 mil EUR na raspolaganju za obrazovanje, zapošljavanje i društvene sektore za period 2014-2020. U međuvremenu, preporučeno je da se  medicinske sestre i babice, koje su obučene u okviru EU režima, reklasifikuju u zdravstvene asistente, osim ako ne postoji inicijativa  uknjižbe po završetku programa za premošćavanje, kako bi se postigla usaglašenost sa Direktivom 2013/55 / EU. Kako su brojne vrste obuka vođene u Srbiji, preporučeno je da regulatori sastave zapisnik o sadržaju svih različitih programa, koji su se koristili od 1980. godine, kako bi se olakšalo brzo odlučivanje o zahtevima za slobodno kretanje i razvoj odgovarajućih programa za premošćavanje.
 8. Bilo je mnogo diskusije o zahtevima nastavnog plana i programa kao što je navedeno u Direktivi 2013 / 55 / EU. Posebno, utvrđeno je da trenutni nastavni planovi i programi nisu imali značajne delove ” Aneksa ” u sebi i da nije bilo stručnosti u razvoju nastavnog plana i programa koji je bi bio usmeren na stručnost kao ishod. Stoga je preporučeno da se TAIEX-u dozvoli pristup, kao bi omogućio da dva stručnjaka posećuju redovno Srbiju, kako bi sarađivali sa nadležnim stranama na razvoju nastavnog plana i programa i kako bi podržavali druge inicijative vezane za isporuku zahteva Direktive.

Zaključci i preporuke su predloženi  na radionici  svim prisutnim i izglasani su od strane prisutnih. Bilo je mnogo entuzijazma među  prisutnima za brzim napretkom u ovoj oblasti. Svi eksperti izrazili su spremnost da se vrate da nastave da rade na problemima, ukoliko se to od njih traži .

Učesnici i stručnjaci radionice složili su se da zaključci i preporuke treba  dostaviti na sledeće adrese: 

 1. Predsednik vlade republike Srbije, g-din.Aleksandar Vučić: predsednikvlade@gov.rs
 2. Ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije, g-đa. Jadranka Joksimović : kabinet@eu.rs
 3. Ministar zdravlja Srbije, g-din.Prof dr Zlatibor Lončar: kabinet@zdravlje.gov.rs
 4. Ministar za obrazovanje, nauku i razvoj tehnologije :g-din Dr  Srđan Verbić: kabinet@mpn.gov.rs
 5. Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu, g-din.Aleksandar Vulin : press@minrzs.gov.rs
 6. Ministarstvo zdravlja Srbije , Državni skretar, g-din. , Doc dr Vicko Ferenc: vicko.ferenc@zdravlje.gov.rs
 7. Ministarstvo zdravlja Srbije/Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu
 8. Pomoćnik ministra Dr Vesan Knjeginjić: vesna.knjeginjic@zdravlje.gov.rs
 9. Ministarstvo zdravlja Srbije/Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju Pomoćnik ministra Dr Predrag Sazdanović: predrag.sazdanovic@zdravlje.gov.rs
 10.  Ministarstvo zdravlja Srbije –Odsek za evropske integracije ,planiranje i pripremu projekata. Načelnik Dr Danijela Urošević: danijela.urosevic@zdravlje.gov.rs
 11. Kancelarija za Evropske integracije, Vlade Srbije ,v.d. direktora, g-đa.: Ksenija Milenković :  office@seio.gov.rs
 12. Kancelarija Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu, direktor kancelarije u zemlji, g-: Dr. (Mrs.) Dorit NITZAN-KALUSKI secretariat@who.org.rs
 13. Pokrajinski sekretarijat zdravlja, Vojvodina ,g-đa. Vesna Kopitović: psz@vojvodina.gov.rs
 14. Sekretarijat zdravlja u Beogradu, sekretar, g-đa. Vera Dražić: zdravstvo@beograd.gov.rs
 15. Odbor za zdravlje i porodicu, Nacionalna skupština Republike Srbije, predsednik g-đa.Slavica Đukuć Dejanović: sekretar@ parlament.rs
 16. Zdravstveni Savet Srbije, predsednik, g-din.Akad. Dragan Micić: office@zdravstvenisavetsrbije.gov.rs
 17. Komora medicinskih sestara i tehničara Srbije, direktor, g-đa Radmila Ugrica,director@kmszts.org.rs
 18. Savez zdravstvenih radika Srbije, predsednik g-đica Radmila Nešić, info@szr.org.rs
 19. Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, predsednik , g-đa Dragica Ćurčić: dike.d_ns@yahoo.com
 20. Visoka medicinska škola strukovnih studija, Zemun, Beograd, direktor, g-đa Andjelka Lazarevic:lazarevic.andjelka@gmail.com
 21. Visoka zdravstvena sanitarna škola strukovnih studija “Visan” direktor, g-đa: Tatjana Marinkovic: tatjana.marinkovic@vzsvisan.com
 22. Evropski Univerzitet – Farmaceutski fakultet,direktor,Srđan Stojanović: dekanat@faculty-pharmacy.com
 23. Svim učesnicima Radionice sa obavezom da proslede Direktorima zdravstvenih institucija i drugim relevantnim organizacijama i obrazovnim institucijama.

Učesnik TAIEX radionice i predstavnik IORS-a
Gavrilović Mirjana,vms.,dipl.def.

About the Author

adminView all posts by admin

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*