Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Radioterapija – procedure

01 RAT Procedura organizacije Klinike za radijacionu onkologiju

02 RAT Procedura vizite na odeljenju stacionara i dnevnoj bolnici Klinike za radijacionu onkologiju

03 RAT Procedura zakazivanja prvog radioterapijskog pregleda ambulantnog pacijenta

04 RAT Procedura prvog radioterapijskog pregleda ambulantnog pacijenta

05 RAT Procedura zakazivanja i izrade imobilizacije

06 RAT Procedura planiranja radioterapije na Ro simulatoru

07 RAT Procedura CT stimulacije

08 RAT Procedura planiranja konformalne radioterapije

09 RAT Procedura virtuelne simulacije

10 RAT Procedura analize transkutanog radioterapijskog plana

11 RAT Procedura planiranja 3D brahiterapije ginekološke regije

12 RAT Procedura standardne verifikacije 3D plana na radioterapijskom aparatu

13 RAT Procedura otpočinjanja radioterapije

14 RAT Procedura izvodjenja transkutanog zračenja

15 RAT Procedura kontrole pacijenta u toku ambulantne radioterapije

16 RAT Procedura nespecifične terapije u toku stacionarne i ambulantne radioterapije

17 RAT Procedura hitne palijativne radioterapije u ambulantnim uslovima

18 RAT Procedura zračenja krvi i produkata krvi

19 RAT Procedura sprovodjenja radiohemioterapije na stacionaru Klinike za radijacionu onkologiju

20 RAT Procedura otvaranja istorije bolesti ambulantnog brahiterapijskog pacijenta

21 RAT Procedura zakazivanja brahiterapije

22 RAT Procedura izvodjenja brahiterapijske aplikacije

23 RAT Procedura verifikacije i pripreme za kompjutersko planiranje brahiterapije

24 RAT Procedura dokumentovanja izvedene brahiterapijske aplikacije

25 RAT Procedura kompjuterskog planiranja brahiterapije

26 RAT Procedura 3D brahiterapije

27 RAT Procedura izvodjenja brahiterapijskog zračenja

28 RAT Procedura deaplikacije vodiča

29 RAT Procedura postupka kod akcidenata u brahiterapiji

30 RAT Procedura prijave neregularnosti u radu aparata

31 RAT Procedura postupka kod akcidenata u transkutanoj radioterapiji

32 RAT Procedura za transfuziju

33 RAT Procedura za korišćenje radioterapijskih aparata

34 RAT Procedura za kontrolu kvaliteta radioterapijskijh aparata

35 RAT Procedura brahiterapije prostate

36 RAT Procedura izvodjenja transkutanog zračenja uz praćenje disajnih pokreta

37 RAT Procedura izvodjenja CT stimulacije uz praćenje disajnih pokreta

38 RAT Procedura sprovodjenja SGRT tehnike zračenja u odabranoj fazi respiratornog ciklusa

U RAT 01 Uputstvo za transfuziju

U RAT 02 Uputstvo otpusta pacijenta po završenoj stacionarnoj radioterapiji

U RAT 03 Uputstvo otpusta brahiterapijskog pacijenta

U RAT 04 Uputstvo otpusta pacijenta po završenoj ambulantnoj radioterapiji

U RAT 05 Uputstvo prijema na stacionar Klinike za radijacionu radiotearpiju i prvi pregled