Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Radioterapija – procedure

01 Procedura organizacije sluzbe radioterapije

02 Procedura vizite na odeljenju stacionara i dnevnoj bolnici sluzbe radioterapije

03 Procedura zakazivanja prvog radioterapijskog pregleda ambulantnog pacijenta

04 Procedura prvog radioterapijskog pregleda ambulantnog pacijenta

05 Procedura zakazivanja i izrade imobilizacije

06 Procedura planiranja radioterapije na Ro simulatoru

07 Procedura CT stimulacije

08 Procedura planiranja konformalne radioterapije

09 Procedura virtuelne simulacije

10 Procedura analize transkutanog radioterapijskog plana

11 Procedura verifikacije 3D plana na Ro simulatoru

12 Procedura standardne verifikacije 3D plana na radioterapijskom aparatu

13 Procedura otpocinjanja radioterapije

14 Procedura izvodjenja transkutanog zracenja

15 Procedura kontrole pacijenta u toku ambulantne radioterapije

16 Procedura nespecificne terapije u toku stacionarne i ambulantne radioterapije

17 Procedura hitne palijativne radioterapije u ambulantnim uslovima

18 Procedura zracenja krvi i produkata krvi

19 Procedura sprovodjenja radiohemioterapije na stacionaru sluzbe radioterapije

20 Procedura otvaranja istorije bolesti ambulantnog brahiterapijskog pacijenta

21 Procedura zakazivanja brahiterapije

22 Procedura izvodjenja brahiterapijske aplikacije

23 Procedura verifikacije i pripreme za kompjutersko planiranje brahiterapije

24 Procedura dokumentovanja izvedene brahiterapijske aplikacije

25 Procedura kompjuterskog planiranja brahiterapije

26 Procedura 3D brahiterapije

27 Procedura izvodjenja brahiterapijskog zracenja

28 Procedura deaplikacije vodica

29 Procedura postupka kod akcidenata u brahiterapiji

30 Procedura prijave neregularnosti u radu aparata

31 Procedura postupka kod akcidenata u transkutanoj radioterapiji

32 Procedura za transfuziju

33 Procedura za korišćenje radioterapijskih aparata

34 Procedura za kontrolu kvaliteta radioterapijskijh aparata

U01 Uputstvo za transfuziju

U02 Uputstvo otpusta pacijenta po zavrsenoj stacionarnoj radioterapiji

U03 Uputstvo otpusta brahiterapijskog pacijenta

U04 Uputstvo otpusta pacijenta po zavrsenoj ambulantnoj radioterapiji

U05 Uputstvo prijema na stacionar sluzbe radioterapije na prvi pregled