Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Arhiva 2018. godina

Javne nabavke u 2018. godini

 

JN medicinskog potrošnog materijala po partijama (158/2018)

JN leka: VINBLASTIN a 10 mg/5 ml (159/2018)

JN Osimertinib 30×80 mg (1 kutija) (157/2018)

JN leka: Osimertinib 30X80 mg (156/2018)

JN usluga održavanja i servisiranja medicinskih aparata proizvovođača Ge Health Care (154/2018)

JN usluga: održavanje infuziomata B Braun (150/2018)

JN leka: Tagrisso (Osimertinib) 30X80 mg (153/2018)

JN leka: IBRUTINIB 90 a 140 mg (152/2018)

JN dobara: Zatvoreni baktericidni sistem sa protokom vazduha (25 komada) (134/2018)

JN usluga preuzimanja, transporta i trajnog zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada sa potrošnim materijalom po partijama (130/2018)

JN sredstava za lokalnu hemostazu u endohirurgiji, po partijama (141/2018)

JN dobara Reagensi za hematološku laboratoriju (151/2018)

JN usluga servisiranja i održavanja medicinskog aparata: VARIAN 6 EX S/N: 1058 (118/2018)

JN dobara: izvor Ir 192, komada 4 sa povraćajem istrošenih kontejnera sa vozarinom isporučiocu za Mikroselektron HDR-2 (147/2018)

JN usluga održavanja i servisiranja split sistema sa rezervnim delovima (142/2018)

JN usluga: održavanje ostale opreme (128/2018)

JN rezervnih delova za citrometar FACS CALBUR BD (JDSU ARGON HD ili odgovarajući; REF.POWER SUPPY SPECTRA ili odgovarajući; I ZAMENA LASERA SA KALIBRACIJOM ili odgovarajući) sa ugradnom (148/2018)

JN male vrednosti za javnu nabavku nameštaja za potrebe Odeljenja kliničkih laboratorija/Klinike za medikalnu onkologiju po partijama sa isporukom i montažom (138/2018)

JN medicinskog potrošnog materijala po partijama (139/2018)

JN dobara: leka NIRAPARIB a 100mg (144/2018)

JN dobara: ENDOTRAHEALNI ARMIRANI TUBUS SA BALONOM CH3,5 – 9.0 (135/2018)

JN medicinskog potrošnog materijala (126/2018)

JN dobara: Tagrisso (osimertinib) 30 x 80mg 2 kutije (132/2018)

JN leka OLAPARIB a 50 mg (131/2018)

JN dobara: antivirusnog programa (122/2018)

JN dobara: reagenasa za imunohistohemijsku dijagnostiku u imunostejneru (117/2018)

JN dobara po partijama (115/2018)

JN sitnog inventara po partijama (112/2018)

JN medicinskog potrošnog materijala po partijama (116/2018)

JN usluge po partijama (104/2018)

JN usluga tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama (108/2018)

JN atraumatskog i lanenog šavnog materijala po partijama (113/2018)

JN izvođenja radova na delovima objekta Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije na proširenju imunohistohemijske laboratorije (120/2018)

JN leka IBRUTINIB 90 a 140 mg (114/2018)

JN leka OLAPARIB a 50 mg (111/2018)

JN potrošnog materijala za sterilizaciju po partijama (106/2018)

JN citostatici sa D liste i lek van liste po partijama (109/2018)

JN usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme po partijama (107/2018)

JN materijala za održavanje higijene po partijama (103/2018)

JN dobara: hemikalije iz direktnih materijalnih sredstava DMT2 projekta III41026 koja se sprovodi u otvorenom postupku po partijama (100/2018)

JN opreme za bolničku kuhinju po partijama (97/2018)

JN dobara: sredstava za dezinfekciju po partijama (98/2018)

JN dobara: BIOHEMIJSKI REAGENS- PROLAKTIN (101/2018)

JN tekstilnog materijala za potrebe Instituta (95/2018)

JN usluga: tekućih popravki i održavanja medicinske opreme MI SEQ ILLUMINA (88/2018)

JN računarske opreme po partijama (80/2018)

JN usluga po partijama – tekuće popravke i održavanje medicinske opreme – sterilizatora, po partijama (76/2018)

JN dobra potrošni materijal za popravku zgrade po partijama (94/2018)

JN usluga: tekućih popravki i održavanja medicinske opreme proizvođača: URLICH (32/2018)

JN lekova i citostatika sa D liste po partijama (92/2018)

JN potrošnog materijala za anesteziju po partijama (87/2018)

JN usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme: Ultrazvuk za brahiterapiju, proizvođača B&K (73/2018)

JN dobara: potrošni medicinski materijal i hemikalije za službu patologije i citologije (89/2018)

JN dobara – reagenasa i potrošnog materijala za eksperimentalnu laboratoriju po partijama (82/2018)

JN usluga: tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama (57/2018)

JN usluga održavanja liftova sa ugradnim materijalom (91/2018)

JN usluga održavanja liftova sa ugradnim materijalom (28/2018)

JN hemikalija i potrošnog materijala za kliničke laboratorije (83/2018)

JN leka: OLAPARIB a 50 mg (86/2018)

JN višenamenski operacioni sto i led operacione lampe (71/2018)

Javno nadmetanje za davanje u zakup slobodnog prostora – radi postavljanja aparata za samoposluzivanje

JN leka: IBRUTINIB 90 a 140 mg (79/2018)

JN dobara: potrošni materijal za endoskopsku hirurgiju po partijama (58/2018)

JN dobara: licenciranog softvera (18/2018)

JN usluga: tekućih popravki i održavanja medicinske opreme CT Simulator – LightSpeed RT 4 (77/2018)

JN usluga osiguranja po partijama (78/2018)

JN usluga – tekućih popravki i održavanja medicinske opreme Instrumentation Laboratory Beckman Coulter i aparata Innoven Jouan po partijama (54/2018)

JN usluga – biološke kontrole sterilizacije i mikrobiološke analize uzoraka (72/2018)

JN usluga za pranje, sušenje i peglanje veša (70/2018)

JN usluga tenziometara sa rezervnim delovima (51/2018)

JN usluga sakupljanja, transporta i tretmana opasnog infektivnog otpada sa potrošnim materijalom (69/2018)

JN sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala po partijama (66/2018)

JN usluga održavanja i čišćenja kanalizacione mreže i separatora masti sa ugradnim materijalom (49/2018)

JN usluga održavanja i servisiranja po partijama (40/2018)

JN tekućih popravki i održavanja medicinske opreme: Laminarne komore (60/2018)

JN enteralne hranе po partijama (67/2018)

JN dobara po partijama (61/2018)

JN usluga tekućih popravki i održavanja – Mamograf hologic Selenia sa pratećom opremom (31/2018)

JN lekova i citostatika sa D liste (64/2018)

JN dobra potrošni materijal za popravku zgrade po partijama (65/2018)

JN usluga tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama (63/2018)

JN usluga tekućih popravki i održavanja medicinske opreme proizvođača Simens, po partijama (21/2018)

JN usluga tekućih popravki i održavanja opreme proizvođača Hettich, TKA, Dairei i Artico po partijama (45/2018)

JN za usluge održavanja usluga higijene (62/2018)

JN usluge popravke i održavanja aparata (34/2018)

JN dobara: antitela, reagenasa i hemikalija za imunohistohemijsku dijagnostiku (46/2018)

JN dobara reagenasa za hemostazu (52/2018)

JN sitnog inventara po partijama (23/2018)

JN usluga: održavanje opreme za ugostiteljstvo i domaćinstvo sa rezervnim delovima u Institutu po partijama (55/2018)

JN dobara: podloga za hemokulturu (48/2018)

JN usluga – obaveznih šestomesečnih i godišnjih zdravstvenih pregleda zaposlenih (38/2018)

JN dobara – životne namirnice po partijama (37/2018)

Oglas za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava

JN usluga: održavanja Linux servera sa rezervnim delovima (42/2018)

JN usluga tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama (29/2018)

JN dobara: leka Kadcyla a 100mg – 3 ampule i Kadcyla a 160mg -3 ampule (47/2018)

JN za usluge održavanja softvera (35/2018)

JN dobara: Original igle proizvođača Bard ili odgovarajuće za pištolj Magnum, za biopsiju mekih tkiva jednokratne, dimenzija 14G, dužina 15cm (15/2018)

JN dobara: biohemijski reagensi po partijama (33/2018)

JN dobara reagensi, za tumorske, virusne i srčane markere za aparat za imunohemiju (ACCESS 2) “ili odgovarajuci” (27/2018)

JN građevisnkih radova za adaptaciju prostora koji je određen u Službi radioterapije za smeštaj i instalaciju novog CT simulatora (36/2018)

JN medicinskog potrošnog materijala (14/2018)

JN dobara po partijama (24/2018)

JN dobara: potrošni materijal za intraoperativnu hemioterapiju (26/2018)

JN leka IBRUTINIB 90 a 140 mg (25/2018)

JN dobara reagenasa za aparate (zatvoren sistem) brojač DxH500 , DxH800 I HL 780 (16/2018)

JN usluga osiguranja – Osiguranje imovine (zgrada, oprema i vozila) (8/2018)

JN usluga tekućih popravki i održavanja monitora za rad u magnetnom polju, IN VIVO EXPRESSION proizvođača “PHILIPS” sa rezervnim delovima (20/2018)

JN atraumatskog i lanenog šavnog materijala po partijama (13/2018)

JN lekova i citostatika sa D liste i humani varicela zoster imunoglobulin po partijama (12/2018)

JN sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala po partijama (10/2018)

JN defibrilatora (4/2018)

JN dobara: implanti za dojku i ekspander proteze (9/2018)

JN dobara: medicinski potrošni materijal za intraoperativni neuromonitoring (3/2018)

JN izvođenja radova na izgradnji novog terapijskog bloka za lečenje bolesnika sa karcinomom tiroidea sa radioaktivnim jodom (131 J) (6/2018)

JN dobara: leka Kadcyla a 100 mg (4 ampule) i Kadcyla a 160 mg (4 ampule) (1/2018)