Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluga po partijama JN 73/2020

Partija 1

– Periodično dozimetrijska kontrola izvora zračenja – merenje radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima – merenja jačine ambijentalnog ekvivaletna doze jonizujućih zračenja

Partija 2

– Periodično dozimetrijska kontrola izvora zračenja – merenje radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od jonizujućih zračenja – dijagnostički izvori zračenja

Partija 3

– Periodično dozimterijska kontrola izvora zračenja merenje radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima – merenja jačine ambijentalnog akvivalenta doze jonizujućih zračenja na odeljenju nuklearne medicine – period vršenja 6 meseci

Partija 4

– Lična dozimetrijska kontrola –očitavanje ličnih ekvivalenata doze Hp(10) i Hp(0,07) Mesečno očitavanje-Kategorija A200, Tromesečno očitavanje Kategorija B 40

Partija 5

– Zdravstveni pregledi profesionalno izloženih lica jonizujućim zračenjima i citostatika prethodni pregledi zaposlenih u zoni bioloških štetnosti

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora