Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Arhiva 2017. godina

 

Javne nabavke u 2017. godini

 

JN nabavka nameštaja za odeljenje kliničke laboratorije (156-2017)

JN tekućih popravki i održavanja medicinske opreme proizvođača EPPENDORF (135/2017)

JN dobara po partijama (132/2017)

JN namenskih frižidera po partijama (155/2017)

JN dobara: termoplastičnih maski po partijama (151/2017)

JN usluga servisiranja i održavanja medicinskog aparata: VARIAN 6 EX S/N : 1058 (118/2017)

JN usluga: redovnog i vanrednog servisa i kalibraciju vaga i termometara (87/2017)

JN dobara: medicinskog potrošnog materijala po partijama (157/2017)

JN usluga: tekućih popravki i održavanja BIOBEAM, izotopskog aparata za zračenje krvi (134/2017)

JN tehničkih gasova (154/2017)

JN usluga: tekućih popravki i održavanja PLAZMA STERILIZATORA- STERRAD 100 S (137/2017)

JN dobara: IMBRUVICA (ibrutinib) 90×140 mg (2 kutije-ukupno 180 tableta a 140 mg) (158/2017)

JN usluga održavanja zgrade po partijama (101/2017)

JN usluga održavanja i servisiranja elektroinstalacijа sa održavanjem i servisiranjem podrazvoda S44 (108/2017)

JN dobara: sredstava za dezinfekciju (152/2017)

JN usluga servisiranja i održavanja medicinske opreme proizvođača Leica i Reichart sa rezervnim delovima po partijama (138/2017)

JN lekova i citostatika sa D liste po partijama (146/2017)

JN usluga održavanja i servisiranja (103/2017)

JN izvođenja radova na delovima objekata Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (164/2017)

JN centrifuge sa 12 mesta i ugaonim rotorom (149/2017)

JN dobara: medicinskog potrošnog materijala po partijama (145/2017)

JN svetlosnog mikroskopa (148/2017)

JN sitnog nemedicnskog inventara – bolnički pribor za jelo (141/2017)

JN dobara sredstava za higijenu po partijama (140/2017)

JN dobara: leka Kadcyla a 100 mg – 3 ampule i Kadcyla a 160 mg – 3 ampule JN 142/2017

JN rezervnih delova rentgen cevi i visokonaponskog trafoa rentgen cevi sa uslugom ugradnje JN 139/2017

JN usluga tekućih popravki i održavanja ostale medicinske opreme po partijama (109/2017)

JN usluga preuzimanja, transporta i trajnog zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada sa potrošnim materijalom po partijama (130/2017)

JN dobara-dezinfekcionih sredstava za hladnu sterilizaciju medicinskih sredstava (125/2017)

JN usluga održavanja i servisiranja aparata proizvođača Ge Health Care (115/2017)

JN usluga: tekućih popravki i održavanja medicinske opreme – infuzomata B Braun (112/2017)

JN dobara: medicinskog potrošnog materijala i hemikalije po partijama za Službu patologije i citologije (127/2017)

JN usluga održavanja i servisiranja split sistema sa rezervnim delovima (121/2017)

JN usluga po partijama (99/2017)

JN dobara – dezinfekcionih sredstava za hladnu sterilizaciju medicinskih sredstava (123/2017)

JN izvođenja radova na tekućem održavanju delova objekta Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (170/2017)

Druga prodaja rashodovanih osnovnih sredstava putem prikupljanja pismenih ponuda

JN dobara: medicinskog potrošnog materijala za biohemijsku i hematološku laboratoriju po partijama (97/2017)

JN dobara: Modifikatori biološkog odgovor za potrebe projekta 175011 (96/2017)

JN dobara: leka Kadcyla a 100 mg -3 ampule i Kadcyla a 160 mg -3 ampule (105/2017)

JN usluga po partijama – tekuće popravke i održavanje medicinske opreme – sterilizatora, po partijama (81/2017)

JN usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme po partijama (84/2017)

JN dobara: Aethanolum apsolut.100% a 1000 ml – alkohol etanol (93/2017)

JN usluga tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama (57/2017)

JN usluga tekuće popravke i održavanje medicinske opreme: Laminarne komore (53/2017)

JN dobara sredstava za higijenu po partijama (74/2017)

JN dobara: igala za biopsiju tumora dojke (85/2017)

JN sitnog nemedicinskog inventara- bolnički pribor za jelo (86/2017)

JN dobara: dvolumenski tubusi za potrebe Klinike za onkološku hirurgiju (91/2017)

Prodaja rashodovane racunarske opreme

JN dobara: medicinski potrošni materijal i zatvoreni sistemi za bezbednu pripremu i davanje citotoksične terapije (89/2017)

JN dobara: medicinski potrošni materijal za sterilizaciju po partijama (83/2017)

JN usluga održavanja i servisiranja telefonske centrale sa instalacijom Ericsson MX-ONE telephony switch sa rezervnim delovima (72/2017)

JN dobara – reagenasa i potrošnog materijala za eksperimentalnu laboratoriju po partijama JN 71/2017

JN usluga tekućih popravki i održavanja opreme proizvođača Hettich, TKA, Dairei i Artico po partijama (67/2017)

JN dobara: leka Kadcyla a 100 mg -3 ampule i Kadcyla a 160 mg -3 ampule (75/2017)

JN usluga održavanja i servisiranja split sistema sa rezervnim delovima (88/2017)

JN usluga: održavanja i servisiranja split sistema sa rezervnim delovima (58/2017)

JN dobara: antitela, reagenasa i hemikalija za imunohistohemijsku dijagnostiku (69/2017)

JN usluga: tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama (70/2017)

JN usluga sakupljanja, transporta i tretmana opasnog infektivnog otpada sa potrošnim materijalom (66/2017)

JN usluga: tekućih popravki i održavanja medicinske opreme proizvođača: URLICH (40/2017)

JN usluga tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama (42/2017)

JN usluga tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama (41/2017)

JN dobara: medicinskog potrošnog materijala za potrebe Instituta (63/2017)

JN usluga osiguranja po partijama (60/2017)

JN dobara: lična zaštitna sredstva za potrebe tehničke službe (25/2017)

JN usluga održavanja liftova sa ugradnim materijalom (54/2017)

JN usluga toner kaseta za laserske štampače (55/2017)

JN reagenasa po partijama (52/2017)

JN potrošnog materijala za anesteziju i hirurgiju po partijama (39/2017)

JN usluga održavanja i servisiranja po partijama (38/2017)

JN lekova i citostatika sa B i D liste i van liste (51/2017)

JN usluga održavanja i servisiranja kosopodizne sklopive platforme (24/2017)

JN automatskog parnog sterilizatora za potrebe Odseka za brahiterapiju (49/2017)

JN usluge popravke i održavanja aparata proizvodjača nabavci usluga servisiranja medicinske opreme proizvodjač Elekta (34/2017)

JN usluga tekućih popravki i održavanja medicinske opreme CT Simulator – LightSpeed RT 4 (37/2017)

JN atraumatskog i lanenog šavnog materijala po partijama (32/2017)

JN usluga tekućih popravki i održavanja po partijama (35/2017)

JN dobara reagenasa za hematološku laboratoriju po partijama (46/2017)

JN usluga za održavanje higijene (45/2017)

DRUGA PRODAJA RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

JN potrošnog materijala za aparate po partijama (37/2017)

JN dobara: medicinskog potrošnog materijala i hemikalije po partijama za službu patologije (29/2017)

JN usluga održavanja i servisiranja po partijama (18/2017)

JN dobara po partijama (44/2017)

JN dobara: podloga za hemokulturu (23/2017)

JN usluga za pranje, sušenje i peglanje veša (28/2017)

JN dobara: jednokratnоg seta za pravljenje i aplikaciju autolognog fibrinskog lepka (33/2017)

JN tekstilnog materijala za potrebe Instituta (26/2017)

JN dobara: biohemijskih reagenasa po partijama (22/2017)

JN dobara po partijama (reagensi, kitovi i DVP papir A4) (20/2017)

JN dobara: potrošni materijal za endoskopsku hirurgiju po partijama (19/2017)

JN dva aparata za anesteziju sa pacijent monitorima za odeljenje anestezije reanimacije za Onkološku hirurgiju (14/2017)

OGLAS ZA RASHOD

JN dobara u otvorenom postupku po partijama (16/2017)

JN medicinskog potrošnog i zavojnog materijala po partijama (15/2017)

JN usluga staplerskog materijala za potrebe u endoskopskoj hirurgiji po partijama (12/2017)

JN usluga staplerskog materijala za otvorenu hirurgiju po partijama (10/2017)

JN nadogradnja (upgrade) postojećeg aparata za magnetnu rezonancu Avanto 1,5T (11/2017)

JN reflektor lampe sa usmeravajućim svetlom (21/2017)

JN dobara: reagenasi za aparate ACCESS 2, tumorski marker, Hematološki brojač (ATCdiff,HMX,LH780), ACL 9000, hemostaza (3/2017)

JN dobara: medicinskog potrošnog materijala za intraoperativnu hemioterapiju i perfuziju organa i ekstremiteta po partijama  (4/2017)

JN za usluge održavanja softvera (5/2017)

JN lekova i citostatika sa B i D liste (8/2017)

JN dobara: implantanata za dojku (2/2017)