Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Arhiva 2016. godina

Javne nabavke u 2016. godini

JN potrošnog tehničkog materijala po partijama 135/2016 

JN Nepredviđeni građevinski radovi (161/2016)

JN usluga: održavanja i servisiranja kosopodizne sklopive platforme (165/2016)

JN usluga održavanja i servisiranja frižidera zamrzivača i kombinovanih frižidera (166/2016)

JN usluga: tekućih popravki i održavanja ormara za čuvanje hemikalija proizvođača Asecos (159/2016)

JN dobara: laboratorijskog potrošnog materijala po partijama za potrebe projekаta: III41026, 175011 i 175068 (162/2016)

JN dobara: odeća, obuća i uniforme za potrebe tehničke službe (160/2016)

JN citostatika sa D liste – Melphalan 50mg (163/2016)

JN dobara: citostatik Topotekan (154/2016)

JN dobara: laboratorisjki potrošni materijal po partijama u sklopu projekta 175011 (153/2016)

JN dobara: po partijama – Partija I Laboratorijski nameštaj, Partija II laboratorijske stolice (148/2016)

JN dobara: reagensi za potrebe Instituta (147/2016)

JN dobara:leka Brentuksimab Vedotin a 50 mg (4 ampule) (156/2016)

JN citostatika sa D liste po partijama (150/2016)

JN dobara: sredstava za dezinfekciju za potrebe Instituta (129/2016)

JN motornog goriva (bezolovni motorni benzin i euro dizel) putem debitnih kartica (109/2016)

JN citostatika i lekova po partijama  (143/2016)

JN usluga: tekuće popravke i održavanja medicinske opreme (121/2016)

JN usluga za pranje, sušenje i peglanje veša (146/2016)

JN rezervnog dela (Part No.45133308530, magnetron MG6370 ili odgovarajući) za linearni akcelerator Elekta Synergy Platform S/N .151938, inventarnog broja 9552 (Elekta 2) proizvođača „Elekta“ (145/2016)

JN potrošnog medicinskog materijala (141/2016)

JN leka vincristin a 1 mg (350 ampula) (144/2016)

JN reagensa i laboratorijskog potrošnog materijala po partijama za eksperimentalnu laboratoriju (136/2016)

JN dobra: ANTIVIRUSNI PROGRAM (140/2016)

JN usluga servisiranja i održavanja medicinske opreme proizvođača Leica i Reichart sa rezervnim delovima po partijama (138/2016)

JN laboratorijskog potrošnog materijala po partijama za potrebe projekta III41026 (137/2016)

JN laboratorijskog potrošnog materijala po partijama za potrebe projekta 175011 (98/2016)

JN usluga preuzimanja, transporta i trajnog zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada sa potrošnim materijalom po partijama (128/2016)

JN dobara: reagensа i potrošnоg materijala za imunohistohemijsku dijagnostiku (127/2016)

JN dobara: leka Brentuksimab Vedotin a 50 mg (6 ampula) (134/2016)

JN rezervnog dela rtg cevi sa uslugom ugradnje za mamograf modela “Selenia” proizvođača “Hologic” (133/2016)

JN dobara: igala za biopsiju tumora dojke i potrošni materijal za intraventne procedure dojke i galaktografiju po partijama u otvorenom postupku (99/2016)

JN usluga održavanja i čišćenja kanalizacione mreže i separatora masti sa ugradnim materijalom (102/2016)

JN pokretnih kreveta (strečera) (100/2016)

 

JN UPS-va (118/2016)

JN usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme po partijama proizvođača Fujionon i Maquet (74/2016)

JN usluga: tekuće popravke i održavanja medicinske opreme proizvođača Thermo Shandon (114/2016)

JN usluga: tekuće popravke i održavanja medicinske opreme – kreveti za intenzivnu negu proizvođača IMO, sa rezervnim delovima (113/2016)

JN usluga: tekuće popravke i održavanja medicinske opreme proizvođača EPPENDORF (105/2016)

JN usluga: održavanje i servisiranje kosopodizne sklopive platforme (111/2016)

JN usluga izrade projektne investiciono-tehničke dokumentacije tekućeg održavanja delova objekta Instituta (120/2016)

JN dobara: termoplastičnih maski po partijama (117/2016)

JN dobara: IT oprema i sistemski softver za potrebe Data centra (97/2016)

JN nadogradnje postojećeg sistema gama kamere E. cam Dual head/Siemens, serijski broj 1171 (101/2016)

JN usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme BIOBEAM – izotopski aparat za zračenje krvi (116/2016)

JN usluga održavanja i servisiranja elektro instalacija i podrazvoda S44 (115/2016)

JN dobara: medicinski potrošni materijal za sterilizaciju po partijama (95/2016)

JN dobara: Poluautomatski (motorizovani) rotacioni mikrotom (76/2016)

JN atraumatskog i lanenog šavnog materijala po partijama (91/2016)

JN usluga tenziometara sa rezervnim delovima (77/2016)

JN hemikalija i potrošnog materijala po partijama za Odeljenje kliničke laboratorije (90/2016)

JN usluga tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama (br 92/2016)

JN usluga održavanja zgrade po partijama (br 96/2016)

JN usluga staplerskog materijala za otvorenu hirurgiju po partijama (br 80/2016)

JN usluga potrošnog materijala za endoskopski stub proizvođaća Wolf po partijama (br 87/2016)

JN Modula P29F cpl, P/N: 08428299 sedam komada ili module istih karakteristika i kompatibilne sa CT skenerom model “Somatom Sensation” proizvođača “Siemens” (br 93/2016)

JN usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme po partijama (br 73/2016)

JN reagensa za eksperimentalnu laboratoriju (br 70/2016)

JN usluga održavanja i servisiranja elektro instalacija i podrazvoda S44 (br 85/2016)

JN usluga: tekućih popravki i održavanja medicinske opreme proizvođača: Fuji, Shimadzu i Planmed sa rezervnim delovima (br 43/2016)

JN dobara: CD мedijuma za CD robot narezivač ”Virtua-Codonics” za Službu radiološke dijagnostike (br 89/2016)

JN dobara: sitan inventar po partijama (medicinski i nemedicinski materijal) (br 66/2016)

JN usluga čišćenja ventilacionih kanala klimatizacije i ventilacije sa ugradnim materijalom (br 84/2016)

JN usluge održavanja i servisiranja zamrzivača, frižidera i rashladnih vitrina (br 61/2016)

JN dobara: medicinskog potrošnog materijala i hemikalije po partijama za Službu patologije i citologije (br 82/2016)

JN potrošnog materijala za vakum – asistiranu biopsiju (br 75/2016)

JN usluga održavanja i servisiranja: Elektroagregat DEA 40 KVA i Elektroagregat DEA 30 KVA SDMO sa ugradnim materijalom (br 83/2016)

JN usluga tekuće popravke i održavanje medicinske opreme: Laminarne komore (br 78/2016)

JN dobara: medicinskog potrošnog materijala po partijama za Kliniku onkološke hirurgije (br 81/2016)

JN dobara: 12-to kanalnog EKG aparata (br 67/2016)

JN dobara: materijala za popravku opreme (filteri za klimatizaciono-ventilacioni sistem) za održavanje klima komora u Institutu (br 28/2016)

JN usluga staplerskog materijala za potrebe u endoskopskoj hirurgiji po partijama (br 72/2016)

JN dobara: Lična zaštitna sredstva za bezbedno rukovanje citotoksičnim lekovima po partijama (br 36/2016)

JN rezervnih delova za linearni akcelerator Elekta Synergy Platform  S/N 151938 (inventarni broj 9559, Elekta 2) (br. 68/2016)

JN usluga tekuće popravke i održavanja medicinske opreme po partijama (digitalni rendgen aparat Visaris i ultrazvuk Zonare) (br 47/2016)

JN usluga tekućih popravki i održavanja opreme proizvođača Hettich, TKA, Dairei i Artico po partijama (br 64/2016)

JN dobara: antitela i reagensa po partijama za Službu patologije i citologije (br 39/2016)

JN usluga: tekućih popravki i održavanja medicinske opreme proizvođača: Integra Life sciences, Sorin i Covidien po partijama (br 53/2016)

JN za nabavku dobara: laboratorijskog potrošnog materijala po partijama za potrebe projekta 175068 (br 27/2016)

Druga licitacija za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava

JN usluga održavanja i servisiranja kompletnog pregleda niskonaponskih električnih instalacija i gromomobranskih zaštitnih elektro instalacija sa ugradnim materijalom (br 58/2016)

JN usluga održavanja i servisiranja po partijama (br 38/2016)

JN održavanja i servisiranja telefonske centrale sa instalacijom Ericsson MX-ONE telephony switch sa rezervnim delovima (br 54/2016)

JN usluga tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama (br. 42/2016)

JN hemikalija i potrošnog laboratorijskog materijala po partijama za potrebe projekta 175011 (br. 59/2016)

JN  usluga lampe za sterilizaciju vazduha ENC sa rezervnim delovima (br. 62/2016)

JN usluge održavanja zgrade po partijama (br. 40/2016)

JN usluge održavanja i servisiranje video nadzora, ambijentalnog ozvučenja i poziva pacijenata sa rezervnim delovima (br. 33/2016)

Oglas za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava

JN dobara medicinskog potrošnog materijala po partijama za Kliniku onkološke hirurgije (br. 35/2016)

JN usluga tekućih popravki i održavanja – Mamograf hologic Selenia sa pratećom opremom (br. 49/2016)

JN usluga  tekuće  popravke i održavanje medicinske opreme po partijama (Aparati  za anesteziju  Fabius, Aparat za anesteziju  Fabius MRI, Raspirator) (br. 30/2016)

JN dobara biohemijski reagensi po partijama (br. 31/2016)

JN usluga osiguranja po partijama (br. 7/2016)

JN dobara medicinskog potrošnog materijala i hemikalije po partijama za Službu patologije i citologije (br. 24/2016)

JN usluge održavanja liftova sa ugradnim materijalom (br. 26/2016)

JN dobara po partijama (Partija I: GENERATOR  TEKCIS-8 GBq, Partija II: Kit) (br. 32/2016)

JN usluga državanja usluga higijene (br. 23/2016)

JN popravke i održavanja aparata (više aparata) (br. 12/2016)

JN dobara u otvorenom postupku po partijama (Partija I –  Termo film 26×36150, Partija II – Laser film dryview 35×43125 ili ekvivalent) (br. 34/2016)

JN usluge održavanja i servisiranja split sistema sa rezervnim delovima (br. 18/2016)

JN usluga održavanja i servisiranja trafostanice TS 100.4 kV reg,br.B – 237, 1×1600 kVA sa ugradnim materijalom (br. 29/2016)

JN usluga održavanja i servisiranja demineralizatora vode sa rezervnim delovima (br. 9/2016)

JN medicinskog potrošnog materijala po partijama (br. 20/2016)

JN lekova i citostatika sa D liste (br. 2/2016)

JN dobara CD i DVD medijumi za CD robot narezivač“ Virtua-Codonics“ (br. 21/2016)

JN dobara po partijama (Reagensi za hemostazu primenjivi na  koagulometruACL 9000, reagensi primenjivi na Access 2 aparatu, reagensi za hematološke brojače ACTdiff. HMX i LH 780) (br. 19/2016)

JN usluge popravke i održavanja aparata proizvodjača Elekta (br. 22/2016)

JN usluga redovnog i vanrednog servisa i kalibraciju vaga i termometara (br. 13/2016)

JN usluga održavanja i servisiranja po partijama (br. 5/2016)

JN posteljine, hirurškog veša, pidžami i pozamanterije po partijama (br. 17/2016)

JN potrošnog materijala za aparate po partijama (br. 15/2016)

JN usluga tekućih popravki i održavanja medicinske opreme CT simulator LightSpeed RT4 (br. 8/2016)

JN usluge odažavanja poslovnog informacionog sistema Next Biz-a (br. 11/2016)

JN usluge održavanja bolničkog informacionog sistema Heliant (br. 4/2016)

JN suvog sterilizatora (br. 3/2016)

JN  životnih namirnica po partijama (br. 1/2016)